Schemat interpretacji tekstu literackiego

Pobierz

Interpretacja etyczna jako introspekcja (Manuela Gretkowska, Polka) 167 Model 3.. Arkusz zawiera dwa tematy wypracowania do wyboru: 1. wymagający napisania rozprawki 2. wymagający napisania interpretacji tekstu poetyckiego.Dokonaj interpretacji porównawczej podanych utworów: Nad Niemnem, Cudzoziemka.. Interpretacja jest nadrzędna w stosunku do analizy, która z kolei powinna się przyczyniać do trafnej i pogłębionej interpretacji utworu.. Interpretacja problemu w tekście (wywód - argumentacja zawierająca interpretację utworu literackiego, opis dzieła plastycznego lub odczytanie tekstuWprowadzenie na egzamin maturalny interpretacji tekstu poetyckiego jako formy wypowiedzi wynika z potrzeby sprawdzenia umiejętności samodzielnego myślenia w spotkaniu z nieznanym uczniowi tekstem literackim, a w szerszej perspektywie - z jakimkolwiek nowym przekazem, który domaga się zrozumienia.Schemat analizy i interpretacji tekstu poetyckiego 1.. Wypowiedź argumentacyjna - interpretacja porównawcza utworów literackich.KSZTAŁCENIE ODBIORU TEKSTU WOBEC POSTMODERNISTYCZNEJ ETYKI INTERPRETACJI 160 MODELE LEKTURY Model 1.. Piasek, Wisła i las.. Zadanie składa się z: polecenia; utworu poetyckiego lub jego fragmentu.Interpretacja literacka to zespół działań , których celem jest objaśnienie wszystkich lub wybranych aspektów dzieła literackiego , jego fragmentu lub ich grupy..

4.uzupełnią schemat interpretacji.

Poziom rozszerzony.. Należy jednak zdawać sobie sprawę, że nie są one synonimami.. Interpretacja tekstu poetyckiego powinna przybrać formę dłuższej wypowiedzi argumentacyjnej.. Płasko, daleko - pod potokami szumiących gwiazd, pod sosen rzeką.. Sprawdź jak napisać interpretację wiersza, jaki układ zastosować, jak wygląda schemat interpretacji wiersza, zapoznaj się z przykładem.. Wymienione w wyżej wspomnianych artykułach płaszczyzny analizy i interpretacji opracujcie na podstawie podanych w arkuszu utworów literackich.problemowa lub interpretacja tekstu poetyckiego Na rozwiązanie zadań z arkusza zdający ma 170 minut.. Mazowsze moje.. Ujawnia czasem motyw centralny, temat lub osobę wokół której rozwija się .Analiza i interpretacja utworu poetyckiego Analiza - badanie i opis kompozycji utworu; podmiot liryczny, zabiegi poetyckie, motyw utworu, sytuacja liryczna, zasady, którymi kierował się poeta.. Do budowy wykorzystaj także różne informacje pośrednie .znajomość obowiązkowych utworów literackich.. Umiem: - zaplanować lekcję nakierowaną na kształcenie umiejętności analizy i interpretacji tekstu literackiego i plakatu dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum z użyciemW Zbiorze zadań z języka polskiego znajduje się osobny rozdział poświęcony analizie tekstów prozatorskich.. Jeszcze tu wczoraj słyszałem trzask: […] Wstępne rozpoznanie całości: a) poszukiwanie nadrzędnego sensu utworu, sprecyzowanie zakresu owych poszukiwań b) sformułowanie wstępnej hipotezy interpretacyjnej 2.Nadawca- adresat: a) kto do kogo mówi?.

elementy analizy i interpretacji innych wybranych tekstów kultury.

Ćwiczenie nr 3 Uczniowie po odczytaniu tekstu z podręcznika "Przepis na interpretację"(str.182)" tworzą w zeszycie zapis (w postaci haseł) najistotniejszych zaleceń przydatnych w interpretacji, np.: - Charakterystyczne cechy utworu - Sposób ukształtowania tekstu przez poetęPRZYKŁADOWY SCHEMAT PLANU WYPOWIEDZI I.. Podsumowanie; Tak więc pierwszy schemat, który warto zapamiętać i zastosować, gdy już wylosowane zostało pytanie i mamy 15 minut na przygotowanie się do wypowiedzi może wyglądać tak:Schemat działania czytelnika: Wybierz bohatera interesującego cię tekstu literackiego.. Uważnie i kilkakrotnie przeczytaj tekst.. Przytaczamy wskazówki zaproponowane przez CKE, abyście mogli dowiedzieć się, jak najlepiej wykonać to zadanie.. Dokonaj jego "rozbioru" psychologicznego, charakterologicznego i biograficznego.. Oto podstawowe, najważniejsze wytyczne, które pomogą Ci ją napisać: 1.Analiza utworu literackiego - praca nad tekstem Tytuł i części.. Wypracowanie nie może liczyć mniej niż 250 słów.. Każdy z zestawionych fragmentów musi mieć charakter autonomiczny, to znaczy można przeprowadzić jego analizę i interpretację bez konieczności odwołania się .W przypadku zadań interpretacji tekstu literackiego należy postawić tezę interpretacyjną, a następnie jej dowodzić poprzez analizę utworu..

Poza tym może udzielić nam cennych do interpretacji wskazówek.

Ma ona służyć sprawdzeniu umiejętności zdającego z zakresu tworzenia wypowiedzi pisanej zgodnie z podstawowymi regułami jej organizacji, zachowującej zasady spójności znaczeniowej i logicznej, posiadającej czytelną kompozycję, a także .Analiza utworu literackiego to inaczej jego rozbiór.. Z powziętych informacji zbuduj schematyczny wykres bohatera w postaci plastra miodu złożonego z heksagramów.. Jak analizować prozę?. "Interpretacja - ogólnie: rozjaśniająca wykładnia i wytłumaczenie utworów z punktu widzenia językowego, treściowego i formalnego (kompozycja, styl, metryka); w szczególności metoda współczesnego literaturoznawstwa, która poprzez jak najbardziej wnikliwe i głębokie ujęcie immanentne tekstu literackiego w jego całości, jako .Interpretacja tekstu poetyckiego stanowi jedyną alternatywę dla rozprawki na maturze pisemnej z języka polskiego.. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów.. Punktem wyjścia interpretacji literackiej jest analiza dzieła literackiego, a także przyjęcie określonej metodologii i wstępnego projektu interpretacyjnego, które stanowią układ odniesienia dla interpretacji i .11.. Zadanie piszącego polega na tym, by przedstawić w przekonujący sposób własne odczytanie sensu utworu przy wykorzystaniu właściwych kontekstów interpretacyjnych.Analiza i interpretacja wiersza - praktyczne porady..

Napisanie dobrej interpretacji wiersza to dla wielu uczniów problem nie do przejścia.

Miejsce interpretacji, "Teksty Drugie" 1995, nr 5, s. 34-35).Tym razem dla tych, którzy wybiorą temat z analizą tekstu lirycznego.. Tytuł jest integralną częścią wiersza.. Np.: Zinterpretuj podany utwór.. MAZOWSZE 1 Mazowsze.. Interpretacja etyczna jako niepewność (Stefan Chwin, Żona prezydenta) 162 Model 2.. Polega na badaniu pewnej całości, poprzez wyodrębnienie jej cech, części bądź składników.. Analiza utworu literackiego zmierza zatem do ustalenia z jakich elementów i w jaki sposób jest zbudowany utwór.Należy także określić związki między tymi elementami, zbadać czemu służy konstrukcja tekstu, dobór danych środków .Etapy analizy i interpretacji utworu lirycznego Analiza i interpretacja to pojęcia, które często zestawia się ze sobą, mówiąc o utworze literackim.. Zwróćcie uwagę również na konteksty, które możecie przywołać podczas interpretowania tekstów (np. kontekst filozoficzny, biograficzny, historyczny, literacki, historyczno-literacki).. Postaw hipotezę dotyczącą funkcji dominaty tzn. odpowiedz na pytanie, jaką rolę może ona pełnić w utworze.. Język polski.. Powinno liczyć co najmniej 250 słów.. Poszukaj w tekście elementu przeważającego nad innymi, tzw. dominaty (np. cecha stylu, składnik kompozycji albo jakiś inny element treści).. Jeśli wiersz został obdarzony tytułem - nie można tego faktu zlekceważyć.. Wprowadzenie do .. Postaw tezę interpretacyjną i uzasadnij ją.. Interpretacja - odpowiedź na pytanie, czemu służy powyższa konstrukcja, utworu, sens wynikający z niego, jak utwór mieści się w historii i filozofii, jest to działanie badawcze .Interpretacja wiersza Analiza dzieła literackiego to działanie badawcze mające ustalić z jakich elementów składa się utwór i jak został skonstruowany (por. Podręczny słownik terminów .Analiza plakatu teatralnego na maturze ustnej 1.. - kreacja podmiotu lirycznego ("ja'' liryczne)analiza interpretacja schemat, Analiza i interpretacja tekstu literackiego Analiza i interpretacja tekstu literackiego Można ją wykonać według następującego planu: Tytuł i temat utworu: sformułowanie tematyki, problematyki; wskazanie istotnych motywów dzieła; określenie znaczenia i sensu tytułu (ewentualnie motta).Interpretacja porównawcza utworów literackich Zadanie składa się z polecenia i dwóch tekstów literackich (epickich albo lirycznych, albo dramatycznych) lub ich fragmentów.. Wypracowanie ma mieć charakter wypowiedzi argumentacyjnej i dotyczyć tekstu literackiego zamieszczonego w arkuszu.. Analizować i interpretować można cały utwór, ale można także badać jego wybrane poziomy (np. ukształtowanie stylistyczne lub .ności tekstu, ta różnorodność pokazuje możliwe wyjścia i cele działania interpretacyjnego.. Interpretacja wiersza Analiza dzieła literackiego to działanie badawcze mające ustalić z jakich elementów składa się utwór i jak został skonstruowany (por. Podręczny słownik terminów .Interpretacja tekstu literackiego: 1.. Problem inter ­ pretacji według Sławińskiego dotyczył przede wszystkim kryzysu produktywności narracji (wyróżnienia za autorem, por.. Poziom rozszerzony wypracowanie do wyboru: wypowiedź argumentacyjna na podstawie tekstu teoretycznego lub interpretacja porównawcza tekstu literackiego Na rozwiązanie zadania zdający ma 180 minut.- rolę myślenia logicznego i niestereotypowego w uczeniu się interpretacji, - zależność między specyficznymi cechami tekstu kultury a projektem metodycznym.. Wstęp 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt