Sprawozdanie z zajęć rozwijających z języka polskiego

Pobierz

Znaczną część naszych zajęć poświęciłam na wspólne zmaganie się z tekstami o kulturze, literaturze iZajęcia rozwijające z języka polskiego w klasie VII [1] "Przyjazna polszczyzna" Głównym celem zajęć jest rozwijanie zdolności i zainteresowań humanistycznych uczniów oraz inspirowanie ich do pogłębiania wiedzy polonistycznej.. Zajęcia teoretyczne odbywają się w piątki na siódmej lekcji w ramach zajęć rozwijających z j. polskiego.Sprawozdanie z realizacji zajęć Ja też potrafię z języka polskiego w klasach IV — VI Osoba prowadz ąca: mgr Edward Mazur Szkoła Podstawowa w Biesnej Rodzaj sprawozdania: cało ściowe, za cały cykl wrzesie ń 2011 r. - czerwiec 2012 r. Frekwencja: 100%Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego prowadzone w ramach projektu Zielone światło dla edukacji adresowane są do uczniów klas 5 i 6.. Realizowane w ramach projektu ,,pokonajmy bariery" Beata Łaś-Zawadzka Uczniowie podczas zajęć rozwijali umiejętność samodzielnego redagowania tekstów ze zwróceniem uwagi na poprawność gramatyczną, stylistyczną i ortograficzną.4 z realizacji zajęć zespołu wyrównawczego z języka polskiego kl. I V VI Ja też potrafię W przewidzianym sprawozdaniem cyklu zajęć wyrównawczych odbyłam 12 zajęć z uczniami klasy IV.. Poradnictwo i konsultacje dla nauczycieli:W ramach poradnictwa i konsultacji prowadzonych dla wychowawców, nauczycieli oraz innych pracowników .Pobierz: podsumowanie zajęć wyrównawczych z języka polskiego.pdf..

Zajęcia z języka polskiego rozwijające zainteresowania uczniów.

Program jest przeznaczony do realizacji w ramach zajęć pozalekcyjnych i można go1 Sprawozdanie z zaj ęć prowadzonych w ramach projektu: "MY ŚL GLOBALNIE - DZIAŁAJ LOKALNIE" w roku szkolnym 2010/2011 w Szkole Podstawowej im.. Koła, w których wszyscy chętni uczniowie mogli uczestniczyć to:-koło plastyczne-koło informatyczne-koło języka niemieckiego-koło języka polskiego-koło języka angielskiego-koło matematyczne-koło muzyczneSPRAWOZDANIA PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA ZA .. ZESPÓŁ WYRÓWNAWCZY Z JĘZYKA POLSKIEGO Prowadzący: Karolina Szczyrba Liczba uczestników ogółem - 12 w tym dziewcząt 5 chłopców 7. niepełnosprawnych 0 .. ENGLISH FOR TEACHERS STARTER POWER Konkurs 2017 "Motywacyjny most wsparcia czyli partnerstwo międzynarodowe na rzecz wzmacniania potencjału szkoły"W ciągu całego roku zrealizowano łącznie 235 godzin zajęć, w tym: 31 godz. zajęć logopedycznych (2 dziewczynki, 2 chłopców) 32 godz. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego (3 dziewczynki, 5 chłopców) 36 godz. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki (3 dziewczynki, 5 chłopców) Planuję przeprowadzać zajęcia raz w tygodniu..

w wiadomościach i umiejętnościach z języka polskiego przewidzianych programem.

Rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i aspiracji uczniów.. 1.2.Sprawozdanie z projektu edukacyjnego .. • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego (prowadząca- od .. Celem zajęć było przede wszystkim rozwijanie zainteresowania uczniów nauką języka angielskiego, poszerzanie znajomości słownictwa oraz podstawowej gramatyki.. Rozwijanie i poszerzanie wiadomości i umiejętności zdobytych na lekcjach.. W ramach projektu zaplanowano organizację następujących zajęć pozalekcyjnych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego: • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego (prowadząca- od IX do XI 2013 Aleksandra Brzozowska od XII 2013 do VI 2014 Joanna Dylewska)Sprawozdanie z zajęć zespołu .Program jest przeznaczony do realizacji w ramach zajęć pozalekcyjnych, które odbywają się po zajęciach przewidzianych programem nauczania w wymiarze jednej godziny tygodniowo .. 2.ZAŁOŻENIA .1 Projekt Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdraŝania nowej podstawy kształcenia ogólnego Sprawozdanie końcowe i ewaluacja z zajęć rozwijających zainteresowania uczniów uzdolnionych teatralnie prowadzonych przez Iwonę Jaworską w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi..

To właśnie nauczanie języka ojczystego tworzy fundament ogólnego rozwoju ucznia.

Rozwijanie umiejętności umożliwiających uczniom podjęcie dalszej nauki w szkołach zawodowych.PROGRAM ZESPOŁU WYRÓWNAWCZEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW MAJĄCYCH TRUDNOŚCI W CZYTANIU I PISANIU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W DZIAŁDOWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 WSTĘP Nabycie umiejętności czytania i pisania jest jednym z podstawowych warunków uczestnictwa w życiu społecznym.4 CELE ZAJĘĆ: Cel główny: • rozwijanie sfery emocjonalnej, społecznej oraz ruchowej uczniów, • wspomaganie i stymulowanie rozwoju dziecka, • integracja wychowanków pełnosprawnych z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie.. ZAANGAŻOWANYCH W REALIZACJĘ PROJEKTU .. Zadaniem programu jest utrwalenie i poszerzenie wiedzy i umiejętności z języka polskiego , a także rozwój indywidualnych zainteresowań .. Zrealizowano 69/97 godzin.. Przeprowadziłam wstępną diagnozę umiejętności uczniów, która pozwoliła mi wyznaczyć priorytety w pracy z grupą.Sprawozdanie Na zajęciach koła starałam się uświadomić uczniom, Ŝe człowiek zdobywa wiedzę przede wszystkim poprzez język..

Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności w zakresie stosowania struktur leksykalno-gramatycznych w klasach II-IV.

Cele szczegółowe: • wyrażanie własnej ekspresji, • usprawnienie manualne, • ćwiczenie koordynacji wzrokowo - ruchowej,Swoje zainteresowania mogli rozwijać w następujących obszarach : Program indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami Zajęcia z języka polskiego - Zajęcia z języka polskiego miały na celu wyjaśnienie zasad skutecznego komunikowania się oraz wyrażania własnego zdania i emocji zgodnie z zasadami savoir vivru.2.. trwa przez cały rok szkolny 2019/20; koordynatorem jest polonistka P.. Uzyskanie wiedzy o wyższym poziomie trudności - zgodnym z poziomem rozwoju ucznia 6.SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA NAUCZYCIELI V LO .. Jana Pawła II w Rychłocicach Zaj ęcia wyrównawcze - j ęzyk polski Maria Wróbel Zaj ęcia wyrównawcze z j ęzyka polskiego odbywały si ę w dwóch grupach, byłySPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO W OKRESIE STAŻU NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: Karolina Kisiurska Stanowisko i miejsce zatrudnienia: nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej w Radliczycach Posiadane kwalifikacje: magister z przygotowaniem pedagogicznym Okres stażu: 01.09.2010 r. - 31.05.2013 r.korzystania z szerokiego wachlarza zajęć rozwijających uzdolnienia dzieci jak i wyrównujących braki edukacyjne uczniów.. Program uwzględnia indywidualne uzdolnienia uczniów, inspiruje do aktywności i kreatywności.Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego prowadzone przez mgr Iwonę Sztafę.. WSTĘP Program został stworzony z myślą o uczniach klasy 7a Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę i doskonalić umiejętności polonistyczne.. Grupa liczy 10 osób.. Mocne strony zajęć: •Rozwijanie zainteresowań matematyką .Innowacja edukacyjna z języka polskiego w klasie I LO GWARA - SKARB NASZEJ KULTURY LOKALNEJ.. 2.Cele główne zajęć: • pomoc uczniowi w przezwyciężaniu trudności w opanowaniu języka polskiego, • nabycie przez ucznia kompetencji językowej, umożliwiającej porozumiewanie się w języku polskim w podstawowym zakresie, • wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia, zwłaszcza jego naturalnych zdolności, zainteresowań i .PROGRAM KOŁA POLONISTYCZNEGO DLA KLASY VII a I. Rozwijanie zdolności poznawczych i kształcących.. D. Korzeniowska.. Od 16 stycznia 2012 roku do 24 maja 2012 roku w ramach .korzystałam z podstawy programowej kształcenia ogólnego zgodnej z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23 grudnia 2008 roku, a także z programów nauczania języka polskiego oraz dostępnej literatury..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt