Wymień i krótko opisz skutki działania czynników rażenia

Pobierz

): • hałas, • hałas ultradźwiękowy, • drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne, • drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka, • niekorzystny mikroklimat.. Rodzaje zatruć.. Promieniowanie przenikliwe-gamma(ok.5% Energii Wybuchu) 4. promieniotwórcze skażenie terenu (do 15% Energii wybuchu) 5. impuls elektromagnetyczny (ok 1 %) Dodawanie komentarzy zablokowane - Zgłoś nadużycieSkutki mutacji mogą być w ogóle niezauważalne, mogą prowadzić do nieznacznej i niegroźnej zmiany fenotypu, a mogą również być przyczyna poważnych zaburzeń oraz śmierci.. Lokale gastronomiczne prowadzą swoją działalność zarówno w sposób indywidualny, jak i łącząc się z innymi jednostkami.. Czynniki chemiczne w środowisku pracyDziałanie bezpośrednie powstaje wskutek przepływu prądu elektrycznego przez ciało człowieka (tzw. prądu rażenia).. Niektórzy twierdzą, że bezrobocie to problem "leniwych" osób, które "nie chcą zabrać się za uczciwą pracę".Oprócz przedstawionych czynników od zarania dziejów świata odgrywają czynniki naturalne, .. skutki zagrożeń.. Omów wskaźniki stosowane na ćwiczeniach w oznaczeniach kompleksonometrycznych?. Objawy porażenia prądem.. Są to zakłady wyodrębnione lokalowo, prowadzące działalność indywidualną.. Skutki zetknięcia ze źródłem prądu elektrycznego zależą od wielu czynników, takich jak: rodzaj prądu - porażenie może nastąpić w wyniku kontaktu z prądem stałym lub prądem przemiennym, który jest bardziej niebezpieczny od stałego; wysokość napięcia - przy napięciu >100 V skóra nie stawia oporuSkutki prądu elektrycznego który działa na organizm ..

Wyjaśnij zasadę działania metalowskaźników.

Czynniki mutagenne dzieli się na trzy podstawowe grupy: biologiczne, fizyczne i chemiczne.Podział wynika ze sposobu, w jaki oddziałują na komórki organizmów żywych i ich materiał genetyczny.Autonomia działania zakładów gastronomicznych.. Pomóżcie pliS !. 3, Jakie będzie .Opisz przyczyny, przebieg i skutki wojny domowej w Rosji.. Co więcej, trzy piąte Polaków minimum raz dziennie pije kawę, niemal jedna trzecia miewa sytuacje stresowe, ponad jedna czwarta przyznaje się do palenia papierosów, a 50% ankietowanych minimum raz w tygodniu sypia krócej niż sześć godzin na dobę.Jego działanie może skutkować wystąpieniem zaburzeń zdrowia, i to zarówno w sferze somatycznej (fizycznej) jak i psychicznej (psychiatrycznej).. Określ ich zasadę Pilnie krótkie odpowiedzi.. Wymień zjawiska towarzyszyące wybuchowi jądrowemu.. Powstaje ono przez opadanie na ziemię radioaktywnych produktów powstałych na skutek wybuchu.. Zakaźną, ponieważ bodźcem wyzwalającym proces gruźliczy jest odkryty w 1882 r. przez Roberta Kocha czynnik zakaźny, tzw. kwasooporny prątek gruźlicy ludzkiej, zwany też od nazwiska odkrywcy prątkiem Kocha, zaraźliwą - gdyż zarazek powodujący gruźlicę może przenosić się bezpośrednio z człowieka na .Tyle samo osób nie wykonuje profilaktycznych badań lekarskich.. Bezrobotny nie jest nigdzie zatrudniony, nie prowadzi działalności gospodarczej ani żadnej innej pracy zarobkowej..

Zaplanuj swój plan działania w tej sytuacji.

Odpowiedz.. 2010-09-20 18:15:07; Podaj przykłady urządzeń, wktórych obserwujemy skutki przepływu prądu elektrycznego.Te skutki to:świetlne,magnetyczne,mechaniczne i chemiczne.. Mierzy się je w skali Fujity od EF0 o EF5.. Wiadomym jest, że indywidualne reakcje na spożycie alkoholu różnią się i są zależne od wielu czynników pochodzących ze sfery fizycznej i psychicznej.Bezrobocie — zjawisko społeczne, które przejawia się tym, iż grupa ludzi zdolnych i chętnych do pracy, nie jest w stanie podjąć zatrudnienia.. Podział czynników 2.1 Czynniki niebezpieczne (urazowe), które działając na człowieka w sposób najczęściej nagły mogą spowodować u niego uraz (wypadek przy pracy).. Wymień rodzaje miareczkowań kompleksonometrycznych i krótko je opisz.. Wymień warunki jakie powinny spełniać wskaźniki stosowane w kompleksonometrii.. Skażeniu ulegają odkryte zbiorniki wodne ,rośliny uprawne ,nieopakowane produkty spożywcze, mleko od zwierząt karmionych zkażoną paszą.87% Art. 33 Art. 44 Rodzaje działań wojennych Walka regularna Środki rażenia to Podział środków rażenia Czynniki rażenia broni atomowej i termojądrowej Czynnik rażenia broni neutronowej Rejon porażenia bronią jądrową Rejon porażenia; 85% Charakterystyka broni masowego rażenia..

Skutki działania substancji chemicznych.

Wchłanianie substancji chemicznych przez układ oddechowy.Broń jądrowa i jej czynniki rażenia Autor / Lily Dodano / 07.04.2011 Bronią jądrową nazywamy ogół technicznych środków walki wraz ze środkami jej przynoszenia, których rażące działanie opiera się na wykorzystaniu energii wewnątrzjądrowej, wyzwalającej się podczas reakcji jądrowych o charakterze wybuchowym.Do szkodliwych czynników fizycznych w środowisku pracy zalicza się (§ 13.. Do grupy tej zaliczamy kilka podstawowych typów zagrożeń: - za grożenia elementami ruchomymi i luźnymi, - zagrożenia elementami ostrymi i wystającymi, - zagrożenia związane z przemieszczaniem się ludzi,Porażenie prądem stwarza zagrożenie proporcjonalne do przyłożonego napięcia, natężenia prądu, drogi przepływu i wilgotności środowiska zewnętrznego.Duże znaczenie ma również to, czy poszkodowanego poraził prąd stały czy zmienny.. Do czynników mających wpływ na stopień porażenia prądem zaliczamy: rodzaj prądu (zmienny, stały), .2.. Key words : sources of threats, range of treats, scale of treats, primary treats, secondary .. czące działania organów lub instytucji realizujących cele i interesy narodowe5.RFN i NRD - powstanie dwóch państw niemieckich po II wojnie światowej - przyczyny, okoliczności, skutki Po kapitulacji III Rzeszy w roku 1945 i obalenia rządów Hitlera na terenie zniszczonych Niemiec rozpoczęła się ostra walka mocarstw o wpływy.Jakie wydarzenie jest opisane i z którego roku?.

82% Broń masowego rażeniaWymień i krótko opisz skutki działania czynników rażenia wybuchu jądrowego.

Najgroźniejsze są tornada od EF3 do EF5, czyli takie, których prędkość wiatru przekracza 200 kilometrów na godzinę (a nawet 300 km/h).Gruźlica jest znaną od dawien dawna chorobą zakaźną i zaraźliwą.. Skutki działania kwaśnych deszczy mogą być zauważalne nawet po kilku latach.Broń jądrowa - broń, której energia wybuchu pochodzi z przemian jądrowych, mogą to być reakcje łańcuchowego rozszczepienia jąder ciężkich pierwiastków (uranu i plutonu - tzw. broń atomowa) lub kombinacji reakcji rozszczepienia, jak i termojądrowej syntezy lekkich pierwiastków z wodoru - bomba wodorowa - o sile wybuchu znacznie większej od broni atomowej.Skutki Tornad zależą przede wszystkim od ich prędkości.. Polub to zadanie.. 2012-09-08 12:50:05czynniki rażenia : 1. promieniowanie cieplne (do 35% Energii wybuchu) 2. fala uderzeniowa (sprzężona pod ciśnieniem 1000 000 atmosfer powietrze) (ok.50% Energii wybuchu) 3.. Z fizycznego punktu widzenia, dźwięki są to drgania mechaniczne ośrodka spręŜystego (gazu, cieczy lub60.. Jak już wspomniano, mutacje mogą zachodzić spontanicznie oraz pod wpływem różnych czynników zewnętrznych.Wymień i scharakteryzuj czynniki rażenia wybuchu jądrowego>> Proszę o mądre i poprawne .. trwa dosyć krótko, bo ok. kilkanaście sekund, ale jest bardzo szkodliwe i powoduje chorobę popromienną; ok. 5% energii wybuchu .. podał temat, aż tu nagle ogłoszono alarm.. Porażenie prądem elektrycznym o małym natężeniu może powodować uczucie drętwienia lub szczypania.Porażenie prądem - skutki.. Co więcej wiele budynków wykonanych z piaskowca, wapienia lub marmuru ulega trwałemu uszkodzeniu.. Ostatnim z czynnikow rażenia broni jądrowej jest promieniotworcze skażenie terenu.. Dnia 22 października, jako w dniu uroczystości z okazji zawarcia pokoju, jego cesarska wysokość raczył być obecny w katedralnej cerkwi Przenajświętszej Trójcy, gdzie, po odprawieniu liturgicznych modłów, odczytano wpierw traktat zawarty z jego wysokością królem szwedzkim i z koroną szwedzką, potwierdzający pokój wieczysty.PRZYCZYNY GŁODU W AFRYCE: _____ - kolonializm, który doprowadził do zmiany struktury użytkowania ziemi - zmiana produkcji rolnej : ziarno i olej palmowy, kakao, kawa _____ - Brak gruntów pod uprawę i niedostatek pieniędzy na zakup żywności _____ - przywłaszcznie olbrzymich połaci terenu wraz z surowcami naturalnymi przez europejski agresorów _____ - uwarunkowania polityczne i .6 Hałas Hałasem przyjęto określać wszelkie niepoŜądane, nieprzyjemne, dokuczliwe, uciąŜliwe lub szkodliwe dźwięki oddziałujące na narząd słuchu i inne zmysły oraz części organizmu człowieka.. Przyczyny wojny domowej w Rosji: - wydarzenia rewolucji październikowej, w wyniku której doszło do przejęcia władzy przez komunistów - niestabilna sytuacja polityczna - nie było pewne .Kwaśne deszcze oddziałują także na budowle, powodując przyspieszoną korozję.. POTRZEBUJE TO PILNIE.. W związku z tym wyróżniamy: Zakłady indywidualne..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt