Arkusz hospitacji zajęć wf wypełniony

Pobierz

Proponuje się tu stosowanie określeń: bez zastrzeżeń, z drobnymi usterkami, prawidłowe, warte naśladowania, itp.ARKUSZ OBSERWACJI Świetlica szkolna Ustalenia wstępne: 1.. Imię i nazwisko nauczycielaTemat zajęćData obserwacjiOddział.. Stopień awansu zawodowego.. Data hospitacji.…………………………………………………………………………………………………………………….. Klasa.………………………………………………………………………………………………………………………………….. Cel obserwacji: poziom sprawności i umiejętności dziecka.. Imię i nazwisko nauczyciela 2.. Nauczyciel mianowany.. Cele lekcji: 3.. Przedmiot: .. kl. .. Temat lekcji/ zajęć 8.Cele lekcji / zajęć Lp.. Środki dydaktyczne: 7.. Forma organizacji: 6.. Zapoznanie uczniów z nowym materiałem: 8.. Techniki edukacji: 5.. Etap drugi: Obserwacja lekcji Nadszedł czas na obserwację lekcji.. Data obserwacji: …………………….. Klasa, płeć: ………………….. zgodność tematyki zajęć z planem pracy dla ucznia.. Uwagi, spostrzeżenia, pytania dotyczące przebiegu lekcji Analiza lekcji (z uwzględnieniem celu hospitacji):Treść zajęć: przygotowanie rzeczowe nauczyciela .. dobór, przygotowanie i umiejętność wykorzystania środków dydaktycznych1.. Ewidencja godzin pracy.lekcji wychowania fizycznego i zajęć pozalekcyjnych.. Dla wygody obserwacji możesz przygotować arkusz obserwacji wraz z obszarem i wskaźnikami, pomoże to obserwującym w sporządzaniu notatek.. / 5 lat temu (10 września) #arkusz hospitacji lekcji wypelniony..

Arkusz obserwacji zajęć pozalekcyjnych 6.

Aktywność uczniów w czasie lekcji: 2.. Data obserwacji 6. arkusz hospitacji lekcji wypelniony.. Obserwowana lekcja/ zajęcia 4.. Przedmiot obserwacji Mocne strony Słabe strony Uwagi 1.. Imię i nazwisko osoby obserwującej .. 5.Cel hospitacji: Organizacja zajęć dydaktycznych 1.. Omówione osnowy i konspekty są podstawą do samodzielnego prowadzenia lekcji wf przez studenta.4.. turbofile.co.pl/p/arkusz_hospitacji_lekcji_wypelniony.. 21.11.2013. przedmiot.. Cele obserwacji 7.. Budowa lekcji: Przebieg poszczególnych faz lekcji 1.. 1.Obserwowane działania nauczyciela podczas zajęć : MOTYWOWANIE Podaje temat zajęć Przedstawia operacyjne cele zajęćArkusz obserwacji lekcji WF. Wszystkie grupy wychowanków .. Protokół obserwowanej lekcji.. Zadana praca domowa była celowa.. Arkusz hospitacji zajęć zostaje podpisany przez osobę/osoby Obserwacji podlegają wszystkie formy zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych z dziećmi (w tym zajęcia dodatkowe).. 2.Na przyszłość jednakże przed przystąpieniem do podobnych zadań, powinnam podkreślać zasady obowiązujące przy wykonywaniu takich zadań - porozumiewanie się tylko w języku angielskim.. Liczba uczniów niećwiczących: ………….Struktura zajęć ruchowych /lekcji WF: • część wstępna (10- 15 min); • część główna (25-30 min); • część końcowa (3-5 min); Uniwersalny tok lekcji WF wg S. Strzyżewskiego (niezależnie od typu i rodzaju lekcji) CZĘŚĆ WSTĘPNA..

iejdgi55 : arkusz hospitacji lekcji wypelniony.

Arkusz imprezy / uroczystości szkolnej 8.. Data obserwacji: .. Klasa .. Arkusz imprezy / uroczystości szkolnej 5. logiczny układ treści zajęć 2.. Podczas obserwacji obserwator notuje:Ogólna ocena zajęć powinna zawierać zalecenia dla osoby hospitowanej, które będą służyć poprawie jakości kształcenia.. Organizacja zajęć: racjonalne wykorzystanie czasu .. Celem obserwacji jest: 1.ARKUSZ OBSERWACJI 1.. Arkusz obserwacji zajęć pozalekcyjnych 6.. Imię i nazwisko nauczyciela.. ARKUSZ HOSPITACJI.. Nauczyciel wykorzystał na lekcji różnorodne środki dydaktyczne.. ARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI Imię i nazwisko nauczyciela .. Imię i nazwisko nauczyciela: .. data: .. Arkusz obserwacji zajęć w roku szkolnym 2016/17 Wprowadzona zarządzeniem .Dodaje ponownie: arkusz hospitacji lekcji wypelniony readyfile.pl/p/arkusz_hospitacji_lekcji_wypelniony / 4 lata temu (6 października)Arkusz obserwacji zajęć w szkole, w tym: arkusz obserwacji nauczyciela oraz arkusz obserwacji ucznia / grupy uczniów.. Nauczyciel w trakcie lekcji sprawdził, czy uczniowie przyswoili sobie nowe treści.. Strategiczne umiejętności dzieckaAdnotacje hospitowanego (x)Adnotacje hospitującego (x) Poziom bardzo wysokiPoziom zadowalającyPoziom .6.. Tempo lekcji: 3.Arkusz obserwowanej lekcji (do modyfikacji wg potrzeb szkoły/dyrektora) 1.. Stopień awansu zawodowego 3..

Arkusz obserwacji zajęć rewalidacyjnych 8.

Cel hospitacji: Data: Temat lekcji: Klasa: Miejsce: Zadania dydaktyczne: Czas trwania: Liczba ćwiczących: Prowadzący: Przebieg lekcji + - ?. Metody nauczania: 4.. Przedstawienie uczniom celów lekcji: 7.. Podpis osoby prowadzącej lekcję: Autor: For-Teachers o 12:32. awans nauczycieli arkusz samooceny , karta hospitacji , konspekt lekcji.ARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI.. Osoba hospitowana może wyrazić swoje uwagi do oceny zajęć przez nią prowadzonych, które zostaną zapisane w arkuszu hospitacji.. ARKUSZ OCENY ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO* Imię i nazwisko nauczyciela: ………………………………………………………….. Przedszkole Nr 81.. Imię i nazwisko nauczyciela .. Liczba uczniów ćwiczących: ………….. Forma zajęćarkusza to miejsce na syntetyczne podsumowanie obserwowanej lekcji podczas rozmowy pohospitacyjnej.. dobór form pracy z grupą .. Cele hospitacji:ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ cz. II (przeznaczona dla dyrektora szkoły) należy postawić znak "+" / "-" lub " nie dotyczy" przy odpowiednim stwierdzeniu.. Zespół Szkół Nr 33 w Bydgoszczy.. Arkusz obserwacji zebrania z rodzicami 9.. Formy pracy z rodzicami wychowanków.. Szkoła: …………………………………………………………………………………….. arkusz hospitacji lekcji wypelniony 21546.Arkusz obserwacji lekcji 3.. Imię i nazwisko nauczyciela.………………………………………………………………………………………………….. Arkusz obserwacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych 5..

Język ...Arkusz obserwacji zajęć lekcyjnych.

1.Czynności porządkowo- wychowawcze /sprawdzenie gotowości i zorganizowanie grupy/.Plik HOSPITACJA ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO.doc na koncie użytkownika kasperpl • folder hospitacje • Data dodania: 29 maj 2013ZASIĘG HOSPITACJI wszystkie czynności edukacyjne: proces lekcyjny, pozalekcyjny, wychowawczy, opiekuńczy ogół form pracy z rodzicami zajęcia dydaktyczno- wychowawcze nauczycieli, wychowawców, opiekunów poszczególne klasy i zespoly uczniów ETAPY PROCESU HOSPITACYJNEGO 1/ DYREKTOR PLANOWANIE HOSPITACJI (problematyka, harmonogram) PRZYGOTOWANIE HOSPITACJI (zapoznanie się z dokumentacją, hospitacja bezpośrednia, rozmowa przedhospitacyjna, rozmowa pohospitacyjna) 2/ NAUCZYCIEL .ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ.. Data ustalenia obserwacji .. Wykorzystane środki dydaktyczne były przydatne i celowe.. Arkusz obserwacji lekcji otwartej/ koleżeńskiejWyniki z obserwacji zajęć W roku szkolnym 2014/15 przeprowadzono 10 hospitacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych.. Wszystkie obserwacje były obserwacjami zapowiedzianymi - miały na celu wspieranie nauczyciela w konstruowaniu jednostki dydaktycznej lub w celu sformułowania oceny pracy (charakter kontrolno-oceniający).ARKUSZ SAMOOCENY PRACY NAUCZYCIELA- WSKAZÓWKI Analizowany obszar Przykładowe działania podejmowane przez nauczyciela Poprawność merytoryczna i metodyczna prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych planuje pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, realizuje program nauczania ujęty wArkusze obserwacji Arkusz przedhospitacyjny Arkusz obserwacji lekcji Arkusz obserwacji lekcji wychowawczej Arkusz obserwacji zajęć dodatkowych Arkusz obserwacji zebrania z rodzicami Arkusz obserwacji uroczystości szkolnej Hospitacja diagnozującaPROTOKÓŁ HOSPITACJI LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO.. Wzór scenariusza godziny wychowawczej.. Arkusz obserwacji lekcji wychowania fizycznego 4.. Arkusz podsumowujący dla nauczyciela 7.. Temat lekcji: 2.. Arkusz obserwacji zebrania z rodzicami 7.. Nauczyciel w trakcie lekcji sprawdził, czy uczniowie zrozumieli przekazane treści.. W oparciu o podane przez nauczyciela zadania lekcji praktykant pisemnie przygotowuje osnowę lub konspekt, które przedstawia nauczycielowi-opiekunowi do zatwierdzenia.. Nauczyciel sprawdził obecność uczniów w klasie.. Obserwator udaje się na umówioną lekcję zaopatrzony w notes i długopis.. Zajęcia wszystkich nauczycieli, wychowawców i opiekunów..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt