Konsekwencje zróżnicowania kulturowego ludności europy

Pobierz

szczególnie liczną w Europie oraz na terenach .Zróżnicowanie ludności świata jest widoczne na płaszczyźnie rasowej, wyznaniowej, językowej, narodowościowej i kulturowej.. Kształtujepostawy życiowe,a takżesystem wartościswoich wyznawców.. CZy mółby mi ktoś pomóc w tym zadaniu ?. Osobliwym państwem jest z pewnością Szkocja.. Szacuje się,żeobecnie na świecieistnieje ok. 4,2 tys. różnychreligii i wyznań,a ponad 6,5 mld ludziEUROPEJSKĄ-występującą w Europie, obu Amerykach, RPA, Australii, Nowej Zelandii, oraz Rosji, SEMICKO-CHAMICKĄ-stanowią ją głównie Arabowie w północnej Afryce i na Bliskim Wschodzie, INDYJSKO-IRAŃSKĄ-obejmuje ludność Azji Południowo-Zachodniej (np. Turcy, Irańczycy) i północnych Indii.. 2009-10-21 21:55:45W roku 2020 liczba ludności w Europie wynosiła 743 595 000.. W Europie mieszka obecnie 742 mln osób, co stanowi 10,4% ogólnej liczby ludności świata (dane z 2013 roku).. np.: - przyrost naturalny - migracje - kataklizmy Czynniki decydujące o różnej gęstości zaludnienia : - przyrodnicze : - żyzne gleby - łatwy dostęp do wody - łagodny klimat - poza przyrodnicze - polityczne .Skutki migracji mogą być pozytywne jak i negatywne oraz dotyczyć krajów z których ludzie migrują oraz tych do których migrują.. Reformacja w XVI wieku doprowadziła do kolejnego rozpadu kościoła tym razem w łonie chrześcijaństwa zachodniego na wiele mniejszych wyznań..

Wyjaśnić konsekwencje (skutki) zróżnicowania ludności Europy 4.

Liczba ludności Europy na tle ludności świata .

2011-02-16 16:09:49; Jakie są kraje europy o wzrastającej liczbie ludności?. Dobrym przykłademPrzykładem konsekwencji zróżnicowania kulturowego ludności Europy jest duże zróżnicowanie religijne mieszkańców naszego kontynentu.7) wyjaśnia przyczyny i konsekwencje zróżnicowania demograficznego ludności Europy; 8) ocenia społeczno-ekonomiczne i kulturowe konsekwencje migracji na obszarze Europy; 9) określa podobieństwa i różnice między wielkimi miastami Europy: Londynem i Paryżem; .Omawiając zróżnicowanie kulturowe warto również przedstawić róznorodność narodów, na przykład państwa Zjednoczonego Królestwa.. Mieszkanka Europy Hinduska Arabskie .Omów zróżnicowanie ludności Ameryki Południowej.. Wpływarównieżna stosunki społecznei gospodarcze na świecieoraz rozwójkultury i sztuki, m.in. architektury oraz malarstwa.. Poznanie zróżnicowania przyrodniczego, społeczno-gospodarczego i kulturowego świata.. Spis tematów (kliknij, aby przejść do wyboru tematów) LudnośćZróżnicowanie ludności ze względu na religię .. Do tego podziału przyczyniły się występujące rozbieżności kulturowe oraz doktrynalne.. Zdający: 1) wykazuje się znajomością podziału politycznego Europy; 2) określa położenie Europy i główne cechy środowiska przyrodniczego na podstawieEuropy oraz świata.. Poznanie zróżnicowanych form działalności człowieka w środowisku, ich uwarunkowań i konsekwencji oraz dostrzeganie potrzeby racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody..

Oblicz jaki procent ludności Ziemi stanowi ludność Europy.

Ludność zamieszkująca obszary 46 niepodległych państw tego kontynentu jest zróżnicowana etnicznie, językowo, wyznaniowo oraz pod względem struktury płci i wieku.Jedną z konsekwencji zróżnicowania kulturowego ludności Europy jest obecność architektury charakterystycznej dla różnych religii w obrębie tego samego kontynentu a nawet państwa.. Migracja jest to wędrówka ludności, która ma na celu zmianę miejsca pobytu w kraju lub za granicą.3) opisuje, na podstawie map tematycznych, zróżnicowanie regionalne, kulturowe, narodowościowe i etniczne współczesnej Europy oraz najważniejsze przyczyny i konsekwencje tego zróżnicowania; 4) wykazuje, na podstawie map tematycznych, związki między głównymi cechami środowiska przyrodniczego Europy Północnej a głównymi .analizuje zróżnicowanie struktury wykształcenia ludności na świecie i wykazuje jej związek z poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego; (0) 3. rozumie na czym polega kulturowe postrzeganie przestrzeni przez człowieka oraz na podstawie materiałów źródłowych analizuje różnice w jej postrzeganiu w różnych kręgach kulturowych; (0)charakteryzuje zróżnicowanie religijne i kulturowe świata przedstawia strukturę wyznaniową na świecie na podstawie danych statystycznych charakteryzuje kręgi kulturowe (cywilizacyjne) na świecie oraz wskazuje ich zasięg na mapie przedstawia konsekwencje zróżnicowania religijnego i kulturowego ludności omawia znaczenie czynnikówprzyczyny i konsekwencje zróżnicowania demograficznego ludności Europy, społeczno-ekonomiczne i kulturowe konsekwencje migracji na obszarze Europy, największe europejskie metropolie - podobieństwa i różnice, cechy rolnictwa Danii i Węgier,Konsekwencje rozwoju turystyki w regionie oznaczają głównie wzrost jego zamożności, który przekłada się na rozwój gospodarczy obszaru, a także na poprawę poziomu życia mieszkańców..

i jakie są konsekwencje ?

Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 32,6 lat do 42,3 obecnie.. Migracje.. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 515 416 422 (71,0%) w 2000 roku do 557 899 600 (75,0%) w roku bieżącym.Zróżnicowanie językowe powoduje, że szczególnego znaczenia nabierają języki, którymi nie mówi się na co dzień, ale które są powszechnie znane na dużych obszarach np. taką rolę pełniła łacina w Europie w średniowieczu.. Stroje ludowe Szkotów różnią się znacznie od strojów ludowychpozostałych europejczyków (chociaż różnice miedzy pozostałymi strojami są widoczne.Wyjaśnić przyczyny (powody) zróżnicowania ludności Europy 3.. Procesy, które zachodziły w toku dziejów (kolonizacja, imperializm, migracje) dodatkowo przyczyniły się do skomplikowania tego zjawiska.. Corocznie zwiększająca się liczba turystów sprawia, że na danym obszarze zachodzi potrzeba rozbudowy (modernizacji lub budowy) infrastruktury turystycznej (hotele, hostele, pensjonaty, domki .Temat: Zróżnicowanie ludności Europy.. Skutki te mogą wpływać na funkcjonowanie gospodarki oraz społeczeństwo.. Ocenić jakie są konsekwencje migracji - konsekwencje społeczno-ekonomiczne - konsekwencje kulturowe 1.Zapoznaj się z tematem a) wykorzystaj podręcznik "Tajemnice przyrody" str.78-84RELIGIA stanowi zespółwierzeńoraz powiązanychz nimi obrzędówi zasad moralnych.. 2011-09-05 18:37:51; hehj ;) mam prośbę .. :DD Zadanie 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt