Sprawozdanie z praktyki zawodowej logistyka

Pobierz

PODSTAWY PRAWNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Program nauczania dla zawodu technik logistyk opracowany jest zgodnie z poniższymi aktami prawnymi: − ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.. Doświadczeniami z zajęć praktycznych podzieliła się uczennica klasy 3 TB Aleksandra Rańcia.. Weryfikacja tekstu odbywa się na następujących poziomach:Sprawozdanie z przebiegu praktyk.. Home.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRAKTYKI ZAWODOWEJ 1.. 3 lata ago 2 lata ago.Sprawozdanie z praktyki - zakres prac, opis organizacji jednostki, procesy, technologie itp. (wypełnia student): .. Dziennik praktyki Logistyka Author: user Created Date: 6/18/2012 2:53:20 PMO uznanie pracy zawodowej w poczet praktyki mogą ubiegać się studenci, którzy uzyskali umiejętności praktyczne w związku ze świadczeniem pracy pod warunkiem zgodności wykonywanej pracy z profilem kształcenia na kierunku Logistyka.. DANE PODSTAWOWE (wypełnia student) IMIĘ I NAZWISKO STUDENTA WYDZIAŁ Wydział Nauk Społecznych i Technicznych KIERUNEK Logistyka (nabór 2020/2021) ROK / SEMESTR (na którym realizowana jest praktyka zgodnie z programemnauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsi ębiorstwach" Projekt współfinansowany przez Uni ę Europejsk ą w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPRAWOZDANIE Z PRAKTYK Proszę opisać: zakres działalności firmy, scharakteryzować wykonywane usługi lub produkty; zgodnie z poniższym planemSprawozdanie z realizacji studenckich praktyk zawodowych przez studentów studiów stacjonarnych I stopnia kierunków: ekonomia i zarządzanie w roku akademickim 2010/2011 Opracowanie: dr Marzena Rydzewska-Włodarczyk Pełnomocnik dziekana ds. studenckich praktyk zawodowych Szczecin, 10.11.2011 Wprowadzeniesprawozdanie z realizacji praktyki zawodowej 1. dane podstawowe (wypełnia student) imiĘ i nazwisko studenta wydziaŁ wydział nauk technicznych kierunek logistyka rok / semestr iii/v termin odbywania praktyki nazwa zakŁadu pra y komÓrka / komÓrki organizayjne, w ktÓryh odywaŁa siĘ praktyka imiĘ i nazwisko zakŁadowegoPlik Dziennik praktyki zawodowej.pdf na koncie użytkownika Krzik • folder LOGISTYKA, SPEDYCJA, TRANSPORT • Data dodania: 30 mar 2011Cele praktyki zawodowej Za cele podstawowe praktyki zawodowej na kierunku studiów Logistyka uznaje się: 1..

Wzór sprawozdania z praktyki zawodowej.

Praktyczną weryfikację oraz pogłębienie pozyskanej wiedzy teoretycznej.. Zakładowy opiekun praktyk zawodowych - opiekun z ramienia pracodawcy, z którym uczelniaSPRAWOZDANIE (OPIS WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI) OPIEKUNA ILOŚĆ GODZIN PODPIS .. poniedziałek 1.. Praktykant - student studiów I stopnia, o profilu praktycznym, kierunku Logistyka bior ący udział w projekcie.. W trakcie praktyki zawodowej zostałam zapoznana ze Statutem Gminy ., ustawą o samorządzie gminnym, Regulaminem Organizacyjnym Urzędu, .SPRAWOZDANIE ZE STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH.. Praktyka musi być zrealizowana przed zakończeniem bieżącego semestru letniego (wrzesień 2021).Zał ącznik do zarz ądzenia nr 6/2018 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 14 lutego 2018 r. Sprawozdanie z realizacji studenckiej praktyki zawodowejWydział Zarządzania ul. Armii Krajowej 19 B 42-200 Częstochowa e-mail: tel.. OPIS PRAKTYK: Opis praktyk, które odbyły się w listopadzie 2013r.. W dniach od 30 lipca do 27 sierpnia 2012 r. odbyłam czterotygodniową studencką praktykę zawodową w Urzędzie Miejskim w Golinie przy ulicy Nowej 1.. Czynności związane z przygotowaniem procesu logistycznego.. Przed rozpoczęciem praktyk zapoznano mnie z regulaminem pracy oraz przepisami .do Regulaminu Praktyk dla studentów Uczelni Jana Wyżykowskiego SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRAKTYKI ZAWODOWEJ 1..

Technik logistyk - Wzór sprawozdania z praktyki zawodowej » ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4.

W czasie praktyk zawodowych student znajduje się pod nadzorem zakładowego opiekuna praktyk.Sprawozdanie z przebiegu praktyki studenckiej.. "Nauka - to pokarm dla rozumu" Lew Tołstoj.. DANE PODSTAWOWE (wypełnia student) IMIĘ I NAZWISKO STUDENTA WYDZIAŁ Wydział Nauk Społecznych i Technicznych KIERUNEK Logistyka (nabór 2018/2019 i 2019/2020) ROK / SEMESTR (na którym realizowana jest praktyka zgodnie z programem studiów) III/V NAZWA ZAKŁADU PRACYsprawozdanie z realizacji praktyki zawodowej 1. dane podstawowe (wypełnia student) imiĘ i nazwisko studenta wydziaŁ wydział nauk technicznych kierunek logistyka rok / semestr iii/vi termin odbywania praktyki nazwa zakŁadu pra y komÓrka / komÓrki organizayjne, w ktÓryh odywaŁa siĘ praktyka imiĘ i nazwisko zakŁadowegoSPRAWOZDANIE Z PRAKTYK ZAWODOWYCH .. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2005 Nr 164, poz.1365 ze zm.), Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668),Praktyki zawodowe.. Kolejność (kroki) postępowania przy opracowywaniu planu zadania logistycznego.. Proszę opisać: zakres działalności firmy, scharakteryzować wykonywane usługi lub produkty; zgodnie z poniższym planemSprawozdanie z realizacji praktyk zawodowych - POBIERZ STRONĘ TYTUŁOWĄ Z INSTRUKCJĄ; Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie BHP - POBIERZ; Właściwy arkusz potwierdzenia uzyskania efektów kształcenia (z sekcji B) 2..

Uczeń nie uzyskuje pozytywnej oceny z praktyki zawodowej w przypadku:Praktyki - LOGISTYK.

Dla studentów rozliczających praktyki na podstawie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczejProgram praktyki zawodowej | technik logistyk 333107 2 1.. WOG- Wojskowy Oddział Gospodarczy, to miejsce, w którym odbyła się moja listopadowa praktyka zawodowa.Praktyki zawodowe powinny odbywać się w dni robocze, poza porą nocną.. Zapoznanie z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa .nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsi ębiorstwach" Projekt współfinansowany przez Uni ę Europejsk ą w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPRAWOZDANIE Z PRAKTYK.. KARTA OCENY PRAKTYKI ZAWODOWEJ PRZEBIEG PROCESU LOGISTYCZNEGO Proces logistyczny .7.. W okresie praktyk zawodowych uczeń podlega obowiązkom wynikającym z regulaminu szkolnego, a ponadto ma obowiązek zastosować się do zasad obowiązujących w przedsiębiorstwie, w którym odbywa praktyki zawodowe.Zgodnie z misją, Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne i sprawdzone treści edukacyjne.. Uczelniany opiekun praktyk zawodowych - opiekun z ramienia uczelni, bior ący udział w projekcie.. Piotra Latoski Ruda Śląska, ul. Tołstoja 13, 41-709 | e-mail: | tel.. (32) 24-21-628 (fax) do wysłania fax (32) 242-04-67. poleca 84 % .. Praktyka odbyła się na podstawie umowy o pracę.. Moim opiekunem praktyk był sekretarz Goliny Henryk Bąk..

W przypadku odmowy uznania pracy zawodowej w poczet praktyki student powinien odbyć praktykę na ...4.

Praktyki odbywają się zgodnie z harmonogramem praktyk (spójnym z ramowym programem praktyk dla kierunku logistyka) formułowanym przez studenta w porozumieniu z organizacją, w której mają odbywać się praktyki i kierunkowym opiekunem praktyk.. Szkolenie z zakresu bhp, p.poż.. Ocenę z praktyki zawodowej uczeń otrzymuje w oparciu o kryteria oceny praktykanta zawarte w regulaminie praktyk oraz postanowień ogólnych regulaminu wewnątrzszkolnego oceniania zawartego w statucie szkoły.. weryfikuje efekty uczenia się uzyskane przez studenta podczas praktyki zawodowej poprzez ocenę stopnia osiągnięcia wymienionych niżej efektów uczenia się, wstawiając krzyżyk w odpowiednie okienko tabeli (2 - ocena niedostateczna, 5 - ocena bardzo dobra).. OPRACOWANIE PLANU ZADANIA LOGISTYCZNEGO Charakterystyka elementów planu zadania logistycznego.. Dodatkowe oznaczenie "Sprawdzona treść" wskazuje, że dany materiał został zweryfikowany przez Redakcję lub ekspertów współpracujących z serwisem.. Poznanie struktury organizacyjnej oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębior-stwie.. oraz ochrony środowiska Zapoznanie się ze strukturą organizacyjną firmy oraz regulaminem i organizacją pracy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt