Na schemacie przedstawiono dwa procesy w których uczestniczy pirogronian

Pobierz

Na rysunku przedstawiono próbę badawczą doświadczenia, którego celem było sprawdzenie, czy roślina może żyć w zamkniętym obiegu tlenu i dwutlenku węgla.. c) […]Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. (2 pkt) Na schemacie przedstawiono przemiany kwasu mlekowego powstającego w mięśniach w warunkach deficytu tlenowego.Na schemacie przedstawiono budow cia áka nerkowego, w którym zachodzi filtracja - pierwszy etap wytwarzania moczu.. Tworzenie informacji.. Tabela kodu genetycznego.. (1 pkt) Uzupełnij poniższe zdanie tak, by poprawnie opisywało proces filtracji, wpisując trzyNa schemacie przedstawiono etapy reakcji na stres w organizmie człowieka.. inwersja transwersja .Spośród podanych procesów wybierz dwa, które ulegają zaburzeion przy niedoborze wapnia w organiźmie.. ep2019.contentplus.io:R1QkGkdg3L5GPGdy substancja chemiczna rozpuszcza się w wodzie, oznacza się to pisząc (aq) po nazwie chemicznej (Reid, S.F.. Na podstawie: J. Sawicka, A. Janich-Kilian, W. Cejner-Mania, G. Urbańczyk, Tablice .Aby zbadać właściwości kwasu octowego, wykonano doświadczenie, które przedstawiono na schemacie.Strona 3. z 16 Zadanie 3. a) Podaj nazwy wydzielin oznaczonych na schemacie literami A i B. b) Na podstawie informacji przedstawionych na schemacie określ, w którym odcinku układu pokarmowego wchłaniana jest największa ilość wody.Na schemacie przedstawiono budowę chloroplastu należącego do półautonomicznych organelli komórki..

Na schemacie przedstawiono dwa procesy, - Zadanie 3: Biologia na czasie 1.

Uczestniczy w transporcie między komórką a środowiskiem zewnętrznym.. Na schemacie przedstawiono jeden z etapów trawienia białka w przewodzie pokarmowym człowieka.. H+ H+ H+ H+ H+ łańcuch transportu elektronów NA ZEWNĄTRZ NA ZEWNĄTRZ synteza ATP zewnętrzna błona mitochondrialna wewnętrzna błona mitochondrialna CZĄSTECZKI POKARMOWE Z CYTOZOLU DO WEWNĄTRZ ATP ATP ADP+ P i + P O i 2 O 2 CO 2 CO 2 .Na schemacie przedstawiono etapy reakcji na stres w organizmie człowieka.. Wykazanie, że na schemacie przedstawiono proces.. (2 pkt) Uczniowie przygotowali do doéwiadczenia dwa zestawy (A i B) przedstawione na rysunku.Na rysunku A przedstawiono siewki gorczycy hodowane na świetle i w ciemności, a na wykresie B - wyniki doświadczenia, w którym badano wpływ światła na wzrost wydłużeniowy komórek hipokotyla (części podliścieniowej) tych siewek.. b) Okreil na schematu, 'akim dalszym przemianom alee pirogronianBiologia - Matura Czerwiec 2011, Poziom rozszerzony (stary) - Zadanie 8.. W dużym szklanym słoju umieszczono roślinę w doniczce, glebę doniczkową podlano wodą .Na rysunku przedstawiono przepływ krwi przez jeden z rodzajów naczyń krwiononych ś w mięśniu szkieletowym kończyny dolnej..

Na schemacie przedstawiono procesy - Zadanie 14: Biologia na czasie.

Wpisz numery właściwych związków lub grup związków .Na schemacie przedstawiono procesy związane z wytwarzaniem energii, które zachodzą w mi-tochondrium.. (2 pkt) Komórki s skomplikowanymi układami biologicznymi, w których zachodz rozmaite procesy biologiczne zwi zane z przemianami materii i energii.Procesy metaboliczne przeprowadzane przez roślinę.. A. komórkowa B. humoralna b) Przyporządkuj kolejne etapy reakcji obronnej, oznaczone na schemacie cyframi I i II,Ustal, w którym z tych organelli zachodA procesy anaboliczne, a w którym zachodA procesy kataboliczne.. Skorzystaj z podrecznika s. 129 Nazwa procesu: 2 ATP pirogronian NADH glikoliza Nazwa procesu: NADH FADH2 NAD Zysk energetyczny: 2 ATP cykl Krebsa taócuch oddechowy kwas mlekowy Zysk energetyczny: Wpisz na schemacie odpowiednie nazwy zwiQzków oraz nazwy procesów .Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. W odpowiednie miejsca tabeli wpisz określenia opisujące warunki, przebieg pokazu oraz obserwacje.. w kt6rych uczestniczy pirogronian.Zestaw do tego pokazu przedstawiono na rysunku.. Strzałka górna wskazuje kierunek przemieszczania się krwi, a strzałki w mięśniu - kierunek jego ucisku na naczynie krwionośne..

Na schemacie przedstawiono dwa procesy.

Na podstawie: J. Chlebińska, Anatomia i fizjologia człowieka, WSiP, Warszawa 1981.. (2 pkt) Na schemacie przedstawiono pewien proces biochemiczny.. a) Wpisz na schemacie odpowiednie nazwy związków oraz nazwy procesów oznaczonych jako A i B. Podaj zysk energetyczny tych procesów (liczbę cząsteczek ATP).. Zadanie 13.. W każdym z tych doświadczeń użyto po 100 siewek.78.. Zbiór zadań z biologii CKE 2015.. Na rysunku przedstawiono proces ekspresji informacji genetycznej w. oraz nazwy miejsc, w którym zachodzi on w komórce eukariotycznej.4) opisuje proces obróbki potranskrypcyjnej u organizmów eukariotycznych.Zadanie 2.. Wyjaénij, jakie korzyéci ma komórka ze wspólpracy chloroplastów i mitochondriów.. Dzieli cytoplazmę na obszary, w których zachodzą procesy metaboliczne.. Zadanie 3.. (0-3) Na schemacie przedstawiono przebieg i wyniki pewnego doświadczenia.. b) Określ na podstawie schematu, jakim dalszym przemianom może ulec pirogronian wytworzony podczas glikolizy..

Na schemacie przedstawiono przebieg fermentacji mleczanowej.

(2 pkt) Na schemacie przedstawiono proces biologicznego utleniania glukozy.. Cecha Komórka Roztwór, w którym znajduje się komórka Kierunek przepływu wody Objętość komórki A hipertoniczny B do komórki i z komórki C zwiększy się Nr zadania 1. .. organizmów zaznacz dwa, które są prawdziwe.Na schemacie przedstawiono makrofaga i jego udział w powstawaniu reakcji obronnej organizmu podczas infekcji bakteryjnej.. Zadanie 2.. Zadanie 19.. Pirogronian może ulec, lecz nie musi, przemianie do acetylo-CoA lub do kwasu mlekowego.. Maturalne karty pracy część 2.b) Okresl, jakie znaczenie dla fermentacji mleczanowej ma utienianie przei (NADH), kt6re zachodzi w dnigim etapie tego procesu.. Na podstawie tekstu sformułuj dwa zalecenia, do których powinny stosować się kobiety we wczesnych .. Na schemacie przedstawiono pewien proces zachodzący w organizmie człowieka.c) Podaj dwa przykłady miejsc występowania lizozymu w organizmie człowieka.. A) skurcz mięśnia B) krzepnięcie krwi C) biosynteza białka D) wytwarzanie hormonów tarczycy E) powielanie informacji genetycznej Zadanie 2. a) Podkreśl rodzaj odporności, w którym bezpośrednio uczestniczy makrofag.. Zadanie 3.. Przykładowy arkusz maturalny Próba badawcza ekstrakcja DNA DNA szczepu I szczep I - bakterie chorobotwórcze (z otoczkami) szczep I - bakterie chorobotwórcze (z .Na wykresach przedstawiono zależność asymilacji CO2 od temperatury u tej samej rośliny, przy silnym i słabym natężeniu światła.. Podaj nazwy związków chemicznych, które należy wpisać w miejsca oznaczone na schemacie X i Y.. Na schemacie przedstawiono dwa główne kierunki metabolizmu: anabolizm i katabolizm.. a) Podaj nazwę odcinka przewodu pokarmowego, w którym zachodzi rozkład białek w wyniku przedstawionej na schemacie reakcji.Na schemacie przedstawiono, w sposób uproszczony, zmiany w tempie zużywania substratów .. Wyjaśnij, uwzględniając procesy, które zachodzą w jamie ustnej, w jaki sposób .. zarodka, powstałych w wyniku rozmnażania płciowego, na kilka (dwa lub więcej) rozwijających się zarodków.. W tym typie rozmnażania uczestniczy tylko jeden z osobników rodzicielskich.. (1 pkt) Na schemacie przedstawiono budowę chemiczną dwóch nukleotydów.Wymie dwa procesy adaptacyjne, uruchamiane w organizmie człowieka .. Na schemacie przedstawiono komórkowy proces uwalniania energii, którego biochemicznym .. A Nazwa procesu: Nuwa a) Wpisz na schemacie odpowiednie nazwy zwi.zków oraz nazwy procesów oznaczonych jakO A i B. Podaj zysk energetyczny tych procesów (liczbç cz.steczek ATP).. Poliembrionia występuje również u ludzi.Na schemacie przedstawiono ilości wody pobieranej, wchłanianej, wydzielanej i wydalanej w układzie pokarmowym człowieka w ciągu doby.. Mleczan jest związkiem szkodliwym dla komórki, natomiast pirogronian to związek kluczowy w przemianach metabolicznych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt