Vulcan ocena opisowa śródroczna

Pobierz

Czytanie .. Potrafi odróżnić co jest dobre, a coZ całą pewnością, ocena opisowa powinna zawierać jednakże odniesienia do wszystkich edukacji.. Wówczas oceny roczne wystawione z tych przedmiotów trafiają na właściwe miejsce w arkuszu ocen ucznia oraz na świadectwie, tj. do wiersza religia/ etyka znajdującego się nad .Oskwarek - Portal dla Nauczycieli.. Łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami.. Autor: Jolanta Oskwarek 17 Cze 2010, 17:16 Dzięki uprzejmości współpracujących nauczycieli udało nam się zebrać wzory ocen opisowych.Śródroczna ocena opisowa ucznia klasy trzeciej.. Dba o bezpieczeństwo swoje i innych.Śródroczna ocena opisowa ucznia kl.I Imię i nazwisko: Zachowanie: • Uczennica wywiązuje się z obowiązków szkolnych.. W klasyfikacji śródrocznej funkcjonują równolegle: wersje dłuższe- bardziej szczegółowe i krótsze, czyli takie, jakie stosowane są przede wszystkim na koniec roku szkolnego.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne są ocenami opisowymi.. Przejdź na stronę Oceny śródroczne i roczne i w polu Przedmiot wybierz przedmiot, z którego chcesz wy-stawiać oceny klasyfikacyjne.. Wzorowe - Uczeń wzorowo jest przygotowany do zajęć lekcyjnych.. Data EDUKACJA SPOŁECZNA Współdziałanie z rówieśnikami i osobami dorosłymi.. Chętnie wykonuje polecenia nauczyciela.. Jest punktualny, systematyczny, aktywnie uczestniczy w zajęciach..

Roczna ocena opisowa przenosi się na świadectwo ucznia.

Innymi słowy, nie można w nim zapisać oceny z jakichkolwiek zajęć edukacyjnych zanim nie zostaną opisane podstawowe okoliczności, których ta ocena dotyczy.Nową skalę ocen można dodać, klikając przycisk po prawej stronie tabeli skal ocen:.. Ponowne kliknięcie przycisku Pokaż oceny bieżące ukrywa te oceny.. Bardziej szczegółowoBieżące oceny opisowe, śródroczne i roczne opisowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, o których mowa w art. 44i ust.. W systemie UONET+ oceny cząstkowe uczniów wprowadza się w module Dziennik w widoku bieżącej lekcji lub w widoku dziennika oddziału.. Zadania wykonuje po kolei, w równym tempie.. Pobierz (docx, 17,0 KB) Podgląd treści.. Chętnie podejmuje dodatkowe działania szkolne.. Można je wykorzystać przy pisaniu świadectw szkolnych, informacji dla rodziców.Plik II klasa ocena opisowa.doc na koncie użytkownika alicja2106 • folder ocena opisowa, dla wychowawcy • Data dodania: 3 lut 2010W systemie UONET+ na zamkniętej liście przedmiotów nie występuje przedmiot religia/ etyka.. Za pomocą przycisku Pokaż oceny bieżące możesz wyświetlić w tabeli oceny cząstkowe uczniów..

Ocena śródroczna przedstawiona jest w formie karty osiągnięć ucznia lub oceny opisowej.

Zna i respektuje reguły oraz zasady dotyczące norm współżycia w szkole.Przykładowa ocena opisowa ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych - niepełnosprawność intelektualna WOPFU - Arkusz wielospecjalistycznej oceny uczniaPrzygotowanie oceny opisowej w klasach I-III na koniec roku szkolnego jest prostsze, niż by się mogło wydawać.. Przywołaj okno wprowadzania oceny opisowej ucznia.Przykłady ocen opisowych uczniów klasy 2 na koniec roku szkolnego (świadectwo).. Chętnie podejmuje dodatkowe działania szkolne.. Ta na koniec pierwszego semestru nauczania powinna zawierać wskazówki jak poprawić ewentualne niedociągnięcia i zniwelować trudności, np. Wojtek ma duże trudności w opanowaniu słownictwa wprowadzanego na lekcji.Feb 24, 2017 - OCENA OPISOWA ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA KLASA 1 Imię i nazwisko ucznia Klasa.. Rok szkolny.. • Zawsze jest przygotowana do zajęć.. Zwykle jest skoncentrowana na wykonywanych czynnościach.. (Zawsze, często, czasami) 2.. OCENA OPISOWA ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA KLASA 1 Imię i nazwisko ucznia Klasa.. Rok szkolny.. 2, 4 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn.. Występują natomiast przedmioty religia i etyka i tylko te przedmioty należy umieszczać w dziennikach oddziałów..

W podobny sposób konstruuję oceny końcoworoczne.Opisowa ocena śródroczna ucznia klasy I: ZACHOWANIE: 1.

Imię i nazwisko ucznia Klasa III.. Data EDUKACJA SPOŁECZNA.. • Kulturalnie zachowuje się w szkole i używa zwrotów grzecznościowych.. Schematy można stosować podczas oceniania zachowania i osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz do sporządzania ocen diagnostycznych, monitorujących postępy ucznia w ciągu roku szkolnego.. Jak wprowadzać do dziennika oceny cząstkowe uczniów?. Data EDUKACJA SPOŁECZNA Współdziałanie z rówieśnikami i osobami dorosłymi.. Wolne tempo czytania, prawidłowe tempo czytania, czyta sprawnie, .5 Nie wykazuje większego zainteresowania słuchanymi utworami muzycznymi.. Unika i nie stwarza sytuacji trudnych.. 2.Ocenianie w Dzienniku lekcyjnym Optivum jest możliwe wyłącznie w obrębie wcześniej zdefiniowanych zadań stawianych uczniom.. • Jest samodzielna, pracuje w dobrym tempie i zawsze kończy rozpoczętą pracę.Kryteria rocznych ocen opisowych zachowania - klasa II .. Potrzebuje pomocy przy odpinaniu i zapinaniu zamka w kurtce.propozycje oceny opisowej ucznia klasy ii szkoŁy podstawowej na koniec roku szkolnego Przedstawiam propozycje ocen opisowych dla uczniów II klasy Szkoły Podstawowej.. Klasa.. Rok szkolny.. Zna i respektuje reguły oraz zasady dotyczące norm współżycia w szkole.Ocena śródroczna ucznia klasy 2, plik: ocena-srodroczna-ucznia-klasy-2.doc (application/msword) Elementarz XXI w..

Muzykowanie Chętnie gra na instrumentach perkusyjnych, potrafi odtworzyć prosty rytm.Ocena śródroczna.

Uczennica aktywnie uczestniczy w zajęciach w grupie.. Wzorowe - Uczeń wzorowo jest przygotowany do zajęć lekcyjnych.. Uczennica przestrzega zasad kulturalnego zachowania.. Aktywność polonistyczna.. Czytając głoskuje, sylabizuje, czyta wyrazami, Zniekształca wyrazy, czyta poprawnie, czyta poprawnie i płynnie.. Zachowanie Uczennica ma pozytywny obraz samej siebie.. Ocena roczna jest przedstawiona w formie opisu osiągnięć ucznia na świadectwie.. Dla ułatwienia pracy "niewtajemniczonym" przedstawiam wzory ocen, jakie wystawiłam w czasie trwania mojego stażu na nauczyciela mianowanego.. 1 pkt 2, ust.. Wprowadzanie ocen cząstkowych w widoku bieżącej lekcji W widoku bieżącej lekcji nauczyciele mogą wprowadzać oceny wyłącznie na lekcjach, które sami utworzyli.1.. OCENA OPISOWA KOŃCOWA KLASA II -przykłady.. System UONET+ umożliwia sporządzanie ocen opisowych uczniów w oparciu o przygotowany wcześniej schemat oceny opisowej.. Ocenianie opisowe pojawiło się w programach edukacyjnych realizowanych w szkołach eksperymentalnych na początku XX w. i wiązało się z upowszechnieniem koncepcji progresywistycznej w edukacji.OCENA OPISOWA ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA KLASA 1.. Przejdź do widoku Dziennik/ Dziennik oddziału i w drzewie danych wybierz oddział.. Potrafi odróżnić co jest dobre, a co .. Stosuje zwroty grzecznościowe.Śródroczna ocena opisowa Śródroczna ocena opisowa uczennicy klasy pierwszej SP z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym OBSŁUGIWANIE SAMEGO SIEBIEEwa potrafi sama zdjąć i nałożyć odzież oraz buty, ale potrzebuje przy tym słownej zachęty i ukierunkowania przez nauczyciela.. Poszczególne pozycje (stopnie) skali ocen dodaje się klikając przycisk po prawej stronie tabeli stopni:W oknie Pozycje skali ocen, dodawanie istnieje możliwość wyboru zakresu wartości jako próg procentowy (Próg %) lub poprzez zaznaczenie opcji Próg % i zmianie zakresu na Wartość.Ocena opisowa to czasem trudne wyzwanie dla nauczyciela, szczególnie młodego stażem.. zm.2)), zwanej dalej "ustawą o systemie oświaty", oraz śródroczne i roczne opisowe oceny .Kryteria rocznych ocen opisowych zachowania - klasa I .. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z religii oraz etyki jest wyrażona oceną cyfrową.Ocenę opisową ucznia nauczyciel może sporządzić w dzienniku oddziału, na stronie Oceny opisowe lub w kartotece ucznia, na karcie Oceny.. Jest koleżeńska, uczynna i zgodnie współpracuje w grupie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt