Makaronizmy w pamiętnikach paska

Pobierz

Ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie.. (Nawet jeśli wziąć pod uwagę, że nie zachował się fragment o potyczkach przed atakiem na twierdzę Kolding, to i tak w niewielkim stopniu zmienia to proporcje).Proszę udowodnić, że w "Pamiętnikach" Jana Chryzostoma Paska ( fragmenty z roku 1660) mamy do czynienia z makaronizacją (proszę wypisać przykłady, przetłumaczyć na język polski).. Pasek pisał bardzo sprawnie.. Narracja prowadzona jest przez narratora-gawędziarza.. Mimo że Pamiętniki nie są w pełni szczerym zapisem dziejów Paska (to raczejJan Chryzostom Pasek spisał Pamiętniki prawdopodobnie w latach .. Ramy czasowe: W Europie od drugiej połowy XVI wieku do końca następnego stulecia.. 1-22 2021-01-14 14:25:46; Nagrania gwarowe - Polskie teksty gwarowych z ilustracją dźwiękową 2021-01-13 13:07:34bo w życiu Paska - ziemianina mniej się działo.. Pamiętniki są dziełem literackim chociaż osadzonym w realiach historycznych.. Pamiętniki zawierają elementy języka potocznego i obrazowego, dowcipy, zabawne anegdoty czy też makaronizmy.W Pamiętnikach Paska zaledwie czwartą część narracji z lat "duńskich", to jest z 1658 i 1659 roku stanowią opisy działań wojennych.. Posługiwał się często tzw. makaronizmami (mieszaniną słów i wyrażeń polskich oraz łacińskich).. Było bo jeszcze naszych Polaków przy królu szwedzkim siła; aryjani, lutrowie chorągwie mieli swoje, pod którymi katolików wiele służyło, jedni per nexum sanguinis drudzy dla wziątku i swywoli..

Wprowadził do niego makaronizmy, czyli wstawki z języka łacińskiego.

Narracja prowadzona jest przez narratora-gawędziarza.. Poeta napisał "Pamiętniki" około roku 1690.Pamiętniki i diariusze zajmowały dość znaczną pozycję w literaturze XVII w.. W "Pamiętnikach" Paska mamy wiele takich łacińskich wtrąceń - są to latynizmy.. Druga część () to zapis wspomnień Paska-ziemianina, po .Ilustracja do "Pamiętników" Jana Chryzostoma Paska.. Szlachta polska stosowała je z upodobaniem, chcąc w ten sposób podkreślić swoją "uczoność".Pamiętniki Jana Chryzostoma Paska świadectwem obyczajów w epoce baroku .. Pasek jest wytrawnym gawędziarzem, opowiada świetnie, porywająco, jego nierzadko mało prawdopodobne historie pomagają poznać i zrozumieć życie w Polsce końca XVII wieku, koloryt tamtych czasów.Do ważniejszych wydarzeń w życiu Paska należał także udział w elekcjach Michała Korybuta Wiśniowieckiego i Augusta II oraz dowodzenie podjazdem pospolitego ruszenia przeciwko Turkom.. Jest to stylizacja nietypowa.. Jego język jest swobodny in plastyczny.. Dziś zachęcamy Was do zrobienia własnego pamiętnika i opisywania tego, co się dzieje wokół Was.Choć rzeczywiście mowa potoczna polskiej szlachty nie była wolna od makaronizmów, to jednak ich największe natężenie ma miejsce wcale nie tam, lecz w różnych pismach, drukach czy mowach..

Jan Chryzostom Pasek w swoich pamiętnikach przekazał nam mnóstwo ciekawych informacji o życiu w XVII-wiecznej Rzeczpospolitej.

Polub to zadanie.. W rodzinne strony powrócił Pasek w roku 1667, ożenił się wówczas z wdową Anną z Remiszewskich Łącką, matką sześciorga dzieci.Makaronizacja w Pamiętnikach Paska: Stylizacja występująca w Pamiętnikach Jana Chryzostoma Paska to makaronizacja.. Makaronizmem nazywa się wyraz, zwrot lub konstrukcję składniową obcego języka wplecione w wypowiedĄ w rodzimym języku.. Jako szczególnie mistrzowski jawi się sam opis starcia, w którym autor, dzięki krótkim zdaniom, inwersjom, elipsom i nagromadzeniu czasowników, doskonale .Treść.. Druga w tymże roku potrzeba była pod Gnieznem z Szwedami, z wielką wojska szwedzkiego szkodą.. Dlatego nawet epizody niekiedy były przez niego rozbudowane ponad miarę (najsłynniejszy jest fragment o udomowionej wydrze, podarowanej przez pamiętnikarza królowi Janowi III).. 5 zdań 2021-01-15 19:01:39; Język polski "oblicza epok" 1.1 zakres rozrzezony str.310 zad.. W Polsce epoka ta trwała od lat osiemdziesiątych XVI w. po początek wieku XVIII.. Daje to pewien obraz społeczeństwa szlacheckiego XVII wieku .Pamiętniki pisane są plastycznym, poprzetykanym makaronizmami językiem, obfitującym w przenośnie i kwieciste porównania..

... zawierających liczne makaronizmy (a więc niekoniecznie trafne zapożyczenia z języków obcych) i bogatych w barokową ornamentykę oracji, których podniosłość nie zawsze przystaje do treści.

Jej treścią są wojenne przygody Paska w czasie potopu szwedzkiego (1656), najazdu Rakoczego (1657), wojny z Rosją () oraz rokoszu Lubomirskiego.Opisana w nim jest także słynna wyprawa wojsk polskich pod dowództwem Czarnieckiego do Danii (1658/1659).1.. Trzecia potrzeba po szczęśliwie odebranej Warszawie i wzięciu hetmana szwedzkiego .Odpowiedz na pytanie: Jakie wydarzenia w historii chciałabyś zobaczyć na własne oczy, w jakich czasach chciałabyś wylądować i dlaczego właśnie tam.. Jeśli poszukujesz takich przykładów to zobacz choćby "Pamiętniki" Paska.1.. Nie bez powodu nazywano Pamiętniki "epopeją Sarmacji polskiej".Makaronizm - figura retoryczna polegająca na wprowadzaniu do wypowiedzi elementów języków obcych, które pełnią funkcje równoprawne w stosunku do rodzimej mowy.. Ich użycie wiąże się z panującą mową lub obowiązującym żargonem i z perspektywy czasu może nabrać wręcz karykaturalnej postaci.. W "Pamiętnikach" Paska występuje wiele zwrotów łacińskich, np.Makaronizowanie w "Pamiętnikach" Paska polega na wprowadzaniu wyrazów łacińskich z polskimi końcówkami, np. : "inklinacyją" ( skłonnością), admonicją (przestrogą): wyrazów łacińskich w wersji oryginalnej, np.: supponebam (sądziłem), ante omnia (przede wszystkim) lub całych zwrotów i zdań łącińskich, np.:Unikniesz dzięki temu rozczarowań, jeśli odkryjesz nieścisłości między relacją Paska a wydarzeniami historycznymi, czy niezgodności biograficzne..

Występuje sporo przenośni i kwiecistych porównań.Uwagę przykuwają liczne makaronizmy, dygresje (np. o nieszczęściu Paska do koni bojowych, przez co zrezygnował on z żołnierskiego życia) oraz humorystyczne wtrącenia.

Pamiętniki dzielą się na dwie części.. Część pierwsza obejmuje lata .. Dzięki bezpośredniemu stosunkowi autorów do przedstawionych faktów są znakomitym źródłem poznania ludzi i obyczajów tamtych czasów.Pamiętniki są pisane stylem gawędziarskim, autor popisuje się przy każdej okazji sztuką krasomówczą i wygłasza "oracyje".. Nie polega na bowiem na zawieraniu w danym utworze elementów przypisywanych innej odmianie stylistycznej , ale na niepodyktowanym koniecznością wprowadzaniu do wypowiedzi przesadnie dużej liczby określeń pochodzącyc z języków obcych.Pamiętniki powstawały prawdopodobnie od 1690 r. Nie wiadomo, jaki okres życia Paska został w nich przedstawiony, bo rękopis przetrwał tylko w kopii, w której brak pierwszych ok. 50 kart, ale też fragmentów partii środkowej i zakończenia.• Pamiętniki - Jan Chryzostom Pasek • Pamiętniki - streszczenie • Pamiętniki - opracowanie • Pamiętnik jako gatunek • Portret szlachcica w Pamiętnikach Paska • Język Pamiętników PaskaEpika Paska należy do nurtu sarmacko-szlacheckiego.. Zaletą są niewątpliwie żywe, plastyczne opisy batalistyczne, wplatanie elementów humorystycznych w tok narracyjny oraz styl zbliżony do powieściowego.Pasek przyjął w swej relacji konwencję narracji gawędziarskiej z elementami języka potocznego, obrazowego, wplótł humor, dowcipy, rubaszne słownictwo.. Polub to zadanie.. Barok dzieli się na: · Wczesny Barok (lata ok. ) · Barok D ojrzały (lata ok. ) · Schyłek Baroku (lata ok. ) 2.. Nazwa wywodziAutorzy pokazują negatywne cechy szlachty takie jak kłótliwość czy zapalczywość.. Podzielone są na dwie części — w pierwszej () opowiada o swoich przeżyciach związanych z wojnami ze Szwecją, Siedmiogrodem i Moskwą oraz rokoszem Lubomirskiego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt