Napisz podanie do dyrektora szkoły o przyznanie stypendium

Pobierz

INFORMACJA O SZKOLE, DO KTÓREJ UCZĘSZCZA WW.. IMIĘ 2.. Wniosek powinien zostać zweryfikowany i sprawdzony przez dyrektora szkoły również pod względem spełniania …1 WO-W-2 Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Ostrołęki Opłata skarbowa: nie pobiera się Ostrołęka, dnia.. PREZYDENT …Przydatność 80% Pismo oficjalne- podanie do dyrektora teatru o wypożyczenie rekwizytów.. Informacje o …8.. Zał …Załączniki do wniosku: 1) Załączniki obowiązkowe: 1) kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata, poświadczone za zgodność z oryginałem, 2) kserokopia …2 Wniosek mogą złożyć rodzice ucznia, prawni opiekunowie, pełnoletni uczeń, dyrektor szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w …WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM W FORMIE STYPENDIUM SZKOLNEGO CZĘŚĆ A - DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCA rodzic, opiekun …Wnioski wraz z załącznikami (tzn. z kopią świadectwa szkolnego, potwierdzoną za zgodność z oryginałem oraz innymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie powyższych …adres do korespondencji gdaŃskie centrum ŚwiadczeŃ ul. powstaŃcÓw warszawskich 25 80-152 gdaŃsk wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 20 … Rada szkoły (lub rada pedagogiczna) zatwierdza kandydata do …1 DO WÓJTA GMINY PUCK Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego 1..

Podanie o uzyskanie stypendium.

Kraków, 18.03.2011 r. Adam Wiśniewski Szkoła Podstawowa nr 22 ul.gdy wniosek składa dyrektor szkoły) X. Prosz ę o przekazanie stypendium szkolnego na rachunek bankowy o numerze: Oświadczam, że jestem *posiadaczem/współwła …Podanie do Wójta Gminy Kościelisko o przyznanie stypendium naukowego Spełniając warunki regulaminu Lokalnego Programu Wspierania Edukacji uzdolnionych dzieci i …WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO .. KlasaDYREKTOR SZKOŁY.. (imię i nazwisko wnioskodawcy, dokładny adres zamieszkania, telefon kontaktowy, w przypadku gdy wnioskodawcą jest dyrektor szkoły …wnioskiem o przyznanie stypendium szkolnego na okres 2020/2021, zawiadamiam o przesunięciu terminu wydania decyzji ustalającej uprawnienie w przedmiotowej …2.. Wnioskodawca (należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat stawiając znak …Data wpływu Pieczęć szkoły Nr sprawy WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE Rok szkolny .……….. / ………… Semestr ……………….. Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Wójta Gminy Puck o zwiększeniu dochodu rodziny lub skreśleniu ucznia ze szkoły, o otrzymywaniu innego stypendium o …Wniosek o przyznanie stypendium w ramach projektu Świętokrzyski program stypendialny pn. ..

Uprzejmię proszę o wydanie mi stypendium szkolnego na rok 2005/2006.

Je żeli do podania chcemy doł ączy ć jakie ś inne dokumenty, to musimy poni żej podpisu po lewej stronie napisa ć "Zał ączniki" i wypisa ć je w punktach.. Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego dla dziecka na rok szkolny 2021/2022 można składać w terminie od 1 …Kto może złożyć taki wniosek?. NAZWISKO 3.. Wnioskodawca.. Prośbę swą motywuję tym,że niektórych rodziców nie stać na to aby dziecko zjadło …- Opinia dyrektora szkoły / kolegium / ośrodka.. Swoją prośbę motywuję ziężką sytułacją materialną w domu (brak …witam potrzebuję aby ktoś mi napisał podanie do dyrektora szkoły o przyznanie stypendium sportowego (tylko żeby było to sportowe a nie socjalne i jakieś …data pieczęć i podpis dyrektora szkoły Decyzja dyrektora szkoły właściwe zaznaczyć "X" przyznaję stypendium "Młodego Zawodowca" w wysokości ……….…………… zł …(w przypadku gdy wnioskodawcą jest Dyrektor Szkoły należy wpisać tylko imię i nazwisko Dyrektora Szkoły) 1.. Na początku Szanowny Panie/Pani/Państwo, a pod koniec Z wyrazami szacunku …b) W przypadku zmiany miejsca zamieszkania wnioskodawcy lub ucznia oraz zmiany szkoły, osoba wnioskująca o przyznanie stypendium zobowiązana jest niezwłocznie …informację o spełnianiu przez kandydata do stypendium warunków uzasadniających przyznanie stypendium..

UCZEŃ (wypełnia dyrektor szkoły) NAZWA ZESPOŁU ... pieczątka …Jak złożyć wniosek o stypendium szkolne?


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt