Wymień formy które powstają w wyniku rzeźbotwórczej działalności rzek

Pobierz

Obszary, których dominujące formy rzeźby terenu powstały w wyniku działalności rzeźbotwórczej morza nazywamy pobrzeżami.. I przy okazji pomożecie?Formy glacjalne - są to wszystkie formy ukształtowania terenu (rzeźba glacifluwialna i rzeźba glacjalna) powstałe w wyniku zarówno niszczącej (egzaracyjnej), jak i budującej (akumulacyjnej) działalności lodowca bądź lądolodu oraz wód glacjalnych.. Mogą one osiągać wysokość kilkunastu metrów.. Wpływ morza na rzeźbę terenu zależy od:Koryto rzeki w tym odcinku wygina się raz w jedną, a raz w druga stronę.. Przypomnij sobie czynniki, które decydują o rzeźbotwórczej działalności procesów zewnętrznych.. Formami tworzącymi się w wyniku rzeźbotwórczej działalności wód opadowych są piramidy ziemne.. Do form akumulacyjnych należą m.in.: drumliny, moreny czołowe, równiny moreny .Formy powstałe w wyniku działalności lądolodu: · Morena- wszelki materiał skalny transportowany w lądolodzie · Morena czołowa- podczas postoju lądolodu następuje usypywanie materiału wytapiającego się z jego czoła i osadzanie go w postaci wału równoległego do czoła lądolodu · Morena boczna- wał występujące wzdłuż bocznej krawędzi jęzora lodowcowego, częściowo .W jej wyniku powstają: ozy, kemy, tarasy kemowe, sandry, równiny sandrowe.. Pozostała część rozwiązania tego zadania jest widoczna tylko dla użytkowników Premium..

1.Wymień formy powstające w wyniku rzeźbotwórczej działalności rzek.

Jeśli jednak zakładamy, żeRys.. Rzeki zasilane są przez wody podziemne, deszczowe i roztopowe.. Najlepsze warunki do tworzenia takich form występują w obrębie progów rzecznych, w szczególności wodospadów Formy takie w Polsce są powszechne np. w rzekach Tatr czy Karkonoszy.Grafika.. Działalność rzeźbotwórcza rzek polega na niszczeniu, transporcie oraz budowaniu (akumulacji).. Podaj na podstawie atlasu geograficznego nazwy trzech łańcuchów górskich, które są położone na różnych kontynentach i na których obecnie występują lodowce górskie.rzeźbotwórcza działalność rzek, rozpoznaje na rysunkach i fotografiach formy powstałe w wyniku rzeźbotwórczej działalności rzek, charakteryzuje typy ujść rzecznych na podstawie schematu, Uczeń: przedstawia różnice między wietrzeniem mrozowym a wietrzeniem termicznym, omawia genezę wybranych form krasowych powierzchniowych i8.. Na ziemi siły przyrody (czynniki) napędzają procesy, które tworzą formy.. 1.ZADANIE DOMOWE 1.Opisz proces erozji rzecznej.. Zad 5* str 152 podrecznik ' puls ziemi '- geografia,nowe wydanie, klasa 1 gim.. U jego podstawy wytwarza się pod .Temat: Rzeźbotwórcza działalność rzek ZP.V.3.. Doliny V-kształtne; 2. pokaż więcej.. 5.Podaj nazwy form powstałych w wyniku działalności lądolodu.Największe formy powstające w wyniku eworsji, czyli kotły eworsyjne mogą osiągać głębokość od kilku centymetrów do ponad 20 m..

2.Wymień formy powstające w wyniku rzeźbotwórczej działalności rzek.

Czasami dochodzi do odcięcia zakola, z którego wówczas tworzy się starorzecze.. Wykup konto Premium, .W wyniku niszczącej działalności rzek powstają następujące formy rzeźby: - wodospady; -Formy powstałe w wyniku działalności rzek 2010-01-31 12:59:14 Wymień 3 nazwy dużych rzek 2012-11-06 17:20:32 Wymień formy terenu powstałych wyniku działalności lądolodów i wód polądolowych .. Wyjaśnij, w jaki sposób powstaje dolina U-kształtna.. Rynny -obniżenia znajdujące się pomiędzy rewami.. 3.Podaj różnice pomiędzy lodowcem górskim a lądolodem.. Po stopieniu lodu w cyrkach bardzo często powstają jeziora zwane jeziorami .przez krople zależy od masy wody w nich zawartej (wielkości kropli) i od prędkości spadania.. Filmy.. Powstają za sprawą działalności bombardującej, wypłukującej i obniżającej wód opadowych.rozróżniać zmiany rzeźbotwórczej działalności rzek w zależności od odcinka ich biegu; .. Wielki Kanion (Grand Canyon) powstał w wyniku działalności erozyjnej rzeki Kolorado trwającej miliony lat .. jak np. gliny, rozmywane są przez nacierające fale.. Praca domowa Rozwiążcie zadania dotyczące procesów zewnętrznych w Maturalnych kartach pracy.W wyniku ich działalności powstały także górskie formy polodowcowe..

Jakie są formy powstałe w wyniku działalności rzek?

W efekcie powstaje stromy brzeg zwany klifem.. Długotrwałe wystawienie materii na działanie wody będzie skutkować jej poddaniem się rzeźbotwórczej działalności rzek.. Ich powstanie wiąże się z poszerzeniem, pogłębieniem, oraz wygładzeniem obszarów źródłowych rzek przez lód firnowy i lód lodowcowy.. Na mapie w skali 1:25 000 długość tamy .Terasy erozyjne powstają w wyniku skokowego obniżania się bazy erozyjnej rzeki i są wycięte w skałach budujących stoki doliny rzecznej.. W odcinku tym może dojść również do powstania teras.. Działalność rzeźbotwórcza wód płynących (rzek) nazywana jest też procesami fluwialnymi.. Z góry dzięki, daje naj.. Powstały one w kotłach polodowcowych, czyli zagłębieniach, w których kiedyś długo zalegał śnieg lodowcowy tzw. firn.. Powstają one w wyniku oddziaływania .Opadają one najczęściej w kierunku doliny stromym progiem, który jest zaokrąglony w wyniku działalności lodowca.. czynnik - proces - forma.. charakteryzuje główne procesy zewnętrzne modelujące powierzchnię Ziemi (erozja, transport, akumulacja) oraz skutki rzeźbotwórczej działalności rzek, wiatru, lodowców, lądolodu i mórz oraz wietrzenia; 1.. Ważne!. Elementy profilu podłużnego rzeki.9 Wpisz formy, które powstają w wyniku rzeźbotwórczej działalności wiatru a) deflacji b) korazji c) formy powstałe w wyniku budującej działalności wiatru (akumulacji) 10 Wyjaśnij różnicę między korazją a deflacją 11 Wymień czynniki wpływające na intensywność grawitacyjnych ruchów masowych9 Wpisz formy, które powstają w wyniku rzeźbotwórczej działalności wiatru a) deflacji b) korazji c) formy powstałe w wyniku budującej działalności wiatru (akumulacji) 10 Wyjaśnij różnicę między korazją a deflacją 11 Wymień czynniki wpływające na intensywność grawitacyjnych ruchów masowychPrzy wyborze formy przedsiębiorstwa ważna jest jego wielkość..

4.Wymień nazwy form powstałych w wyniku rzeźbotwórczej działalności lodowców górskich.

Ze względu na czas istnienia dzielimy je na: stałe - zasilanie w określonych porach roku, np. w okresie deszczowym, ale płynące cały rok.Morze oddziałuje jednak nie tylko na sam brzeg, ale nawet na obszary oddalone o dziesiątki kilometrów od plaży.. 2.Wymień nazwy form powstałych w wyniku rzeźbotwórczej działalności lodowców górskich.Do form terenu, które powstają w wyniku rzeźbotwórczej działalności rzek, należy zaliczyć: 1.. 2010-09-17 15:19:46IV Rzeźbotwórcza działalność rzek "Kropla drąży skałę" to powiedzenie, które nie wzięło się znikąd.. W wyniku działalności lądolodów powstaje typ glacjalnej rzeźby niżowej, natomiast w efekcie działania lodowców górskich powstaje glacjalna rzeźba górska.. Zadanie premium.. Jedynie niewielka część zadań rozwiązanych przez naszych nauczycieli jest dostępna za darmo.. W rzeźbotwórczej działalności lądolodów zmiany zachodzą w wyniku działania samego lądolodu oraz wód pochodzących z jego topnienia, tzw. .. Wymień cechy mas powietrza monsunowego.. Terasy akumulacyjno-erozyjne występują najczęściej w dolinach rzek górskich, zbudowane są zarówno ze skał podłoża, jak i z osadów rzecznych.Powstają w przybrzeżnej części zbiornika morskiego lub oceanu w wyniku spadku energii fal po ich załamaniu (przyczynia się to do spadku zdolności do transportu materiału skalnego).. Ripplemarki -w czasie odpływu (pomiędzy widoczne rynny).. duża amplituda temperatury - wietrzenie insolacyjne - żwir, piasekWymień nazwy form terenu powstałych w wyniku rzeźbotwórczej działalności lądolodu.. 3 Łuszczenie skał na pustyni w wyniku intensywnego nagrzewania w ciągu dnia i ochładzania w ciągu nocy.. Wymień akumulacyjne i erozyjne formy rzeźby - powstałe w wyniku działania czynników zewnętrznych.. Jeśli chcemy prowadzić niewielką działalność usługową, nie jest nam potrzebna firma, która będzie zarządzana przez kilkuosobowy zarząd - w tym przypadku potrzebna jest nam firma o prostej strukturze.. Woda w rzece może płynąć ruchem laminarnym, bądź turbulentnym .Wymień i opisz formy, które powstają w wyniku niszczącej i budującej działalności lodowców.. Obie formy rzeźby glacjalnej charakteryzują się występowaniem określonych form polodowcowych:Działalność erozyjna rzek Działalność wód płynących należy do głównych czynników rzeźbotwórczych na powierzchni Ziemi.. Przeanalizuj rysunek schematyczny str. 38.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt