Arkusz obserwacji lekcji nauczanie zdalne

Pobierz

Może zdarzyć się również, że lekcję obserwuje kilka osób.. Infolinia wspierająca nauczycieli w konfiguracji programów przy zdalnym nauczaniu.. Najczęściej zadawane pytania.. Sprawozdanie z realizacji zadań psychologa w I półroczu w roku szkolnym 2020/2021.Dla Nauczycieli - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WIELGOMŁYNACH.. Ponadto budowane jest zaufanie.Sprawozdanie ilościowe i merytoryczne z realizacji zajęć specjalistycznych w I półroczu roku szkolnego 2020/2021.. Agata Grochowska.. Jestem Waldek.. Arkusz obserwacji lekcjiARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ cz. II (przeznaczona dla dyrektora szkoły) należy postawić znak "+" / "-" lub " nie dotyczy" przy odpowiednim stwierdzeniu.. KLAS 1-3SPRAWOZDANIE WYCH KLAS 4-6SPRAWOZDANIE ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCHProtokół konkursowy eliminacji szkolnychWzór IPETWzór arkusza OCENY EFEKTYWNOŚCI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ (półroczna)Wzór arkusza OCENY EFEKTYWNOŚCI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ (końcoworoczna)Wzór arkusz wielospecjalistycznej oceny .zajęć, przy czym jedne zajęcia nie mogą trwać dłużej niż 60 minut, po których musi nastąpić przerwa Lekcje nie mogą zakończyć się później niż są one zaplanowane w planie lekcji b) KLASY 4-8 Lekcje zdalne trwają od 30 - 45 minut - długość ustala nauczyciel.W przedszkolu powinna funkcjonować procedura prowadzenia obserwacji zajęć, która powinna być podpisana przez dyrektora i wszystkich nauczycieli..

Arkusz obserwacji lekcji wychowania fizycznego 4.

materiały dla nauczycieli geografii do wykorzystania podczas zdalnej nauki oraz arkusz obserwacji zajęć zdalnych Kształcenie na odległo .Arkusz obserwacji: Czynniki określające jakość lekcji tak nie uwagi Cele: Nauczyciel ma określone cele lekcji Zapoznaje z nimi uczniów Cele są zrozumiałe dla uczniów Nauczyciel w trakcie zajęć wraca do celów lekcji Sprawdza stopień ich osiągnięcia Poziom osiągnięcia założonych celów:Arkusz obserwacji lekcji 3.. Konsultacje dla uczniów odbywają się według ustalonego przez Dyrektora szkoły harmonogramu i telefonicznym zgłoszeniu rodzica/prawnego, dotyczącym woli uczestniczenia ucznia w takich konsultacjach.ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA Strona 3 z 9 trudności itp.) ekspresji twarzy, nie posiada zdolności wczuwania się w stan emocjonalny rozmówcy, szkole, nauka wyrażania emocji, docenianie najdrobniejszych postępów, chwalenie na forum klasy Sfera społeczna (kompetencje społeczne, relacje z dorosłymi,Zdalne nauczanie wymusiło na nauczycielu bliższe poznanie sytuacji rodzinnej ucznia.. Krzesk-Królowa Niwa.. Arkusz podsumowujący dla nauczyciela 7.. Cześć!. Cele obserwacji: zebranie informacji o warsztacie .nauczanie zdalne w naszej szkole bardzo słabo (ocena 2) lub źle (ocena 1) Na to pytanie 9% rodziców odpowiedziało, że trudno powiedzieć, 4% neutralnie, 3% pozytywnie a aż 84% rodziców wskazało, że nauka zdalna wpłynie na rozwój młodego człowieka negatywnie..

Arkusz obserwacji zebrania z rodzicami 9.

Szanowni Państwo, od marca nie będziemy już zamieszczać propozycji zdalnych lekcji.zgodnie z harmonogramem do momentu, kiedy zawieszono realizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a następnie rozpoczęto nauczanie zdalne.. Znając środowisko ucznia, jego sytuację rodzinną, łatwiej go zrozumieć, wspomóc i ukierunkować jego proces uczenia się.. 15 czerwca 2020 .. OKO zakłada dobrowolność.prowadzenia zajęć online, platform e-learningowych, cyfrowych zasobów edukacyjnych, .. stało się nauczanie zdalne, realizowane w polskich placówkach od marca 2020, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.. 01.06 2020. szkoła organizuje konsultacje dla uczniów klas I-VIII.. Sprawozdanie z działalności koła.. Marca 2020 r. , wINFORMACJA DLA RODZICÓW .. Od ponad dwudziestu lat uczę informatyki.. Wzory druków.. Puste wiersze służą do zapisów nie wymienionych na liście.. Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2020/2021 -----> otwórz, pobierz <---- 18 maja 2020 .. Na co dzień mam przyjemność pracować z młodzieżą w szkole podstawowej i liceum, a w ramach różnych projektów szkolę również osoby dużo bardziej dojrzałe.ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ Data obserwacji: Obserwowany przedmiot: Klasa: Prowadzący: Obserwujący zajęcia: Temat lekcji: Cel obserwacji: Poziom osiągnięcia założonych celów: Czy zostały zrealizowane cele: Uwagi do celów lekcji: Zastosowane metody i formy pracy: Efektywność uczenia się uczniów: Wzajemne relacje: Mocne strony zajęć: Ogólna ocena zajęć: Uwagi, zalecenia: Inne .Obserwacja dziecka z niepełnosprawnościa intelektualną..

Arkusz obserwacji zajęć pozalekcyjnych 6.

W dniu 19.06.2020 roku przewodnicząca zespołu Marta Pokropska w obecności wszystkich członków rady pedagogicznej poinformowała, że 12.. W tym dokumencie powinny być zawarta informacje w jaki sposób będą prowadzone obserwacje, co jest ich celem, co podlega obserwacji oraz m.in. kto jest uprawniony do jej przeprowadzenia .Zdalna lekcja łatwiej niż myślisz.. Ankietowanie wskazali, że edukacja zdalna negatywnie wpłynie przedeZDALNE LEKCJE c.d.. 1.Obserwowane działania nauczyciela podczas zajęć : MOTYWOWANIE Podaje temat zajęć Przedstawia operacyjne cele zajęćkarta obserwacji zajĘĆ; arkusz obserwacji zajeĆ - nauczanie zdalne; sprawozdanie nauczyciela-wychowawcy klas 4-8 sp ; sprawozdanie nauczyciela-wychowawcy 1-3 sp; arkusz samooceny dla nauczyciela; rozliczenie realizacji tresci podstawy programowej i-iiiZdalne nauczanie z WODN w Skierniewicach .. Arkusz klasyfikacji rocznej 2020-2021 dla wychowawców klas I-III.. Linki do stron przydatnych w pracy nauczyciela.. Etap pierwszy: Planowanie Obserwacji lekcji dokonuje zwykle jeden z nauczycieli na prośbę innego nauczyciela, który decyduje się doskonalić swój warsztat pracy..

Sprawozdanie nauczyciela z nauczania zdalnego.

Podczas badania, .ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ Imię i nazwisko nauczyciela : arkusz obserwacji celowej Imię i nazwisko obserwującego: Przedmiot/rodzaj zajęć: indywidualizacja procesu dydaktycznego Klasa/grupa: Temat zajęć: Treści nauczania realizowane z podstawy programowej: Data obserwacji: Ustalenia poprzedzające zajęcia: informacje przedhospitacyjne.. Tym bardziej, gdy dyrektor jest polonistą, a trzeba skontrolować nauczyciela matematyki, biologii, przyrody, fizyki czy informatyki.Badanie "Zdalne nauczanie a adaptacja do warunków spo - łecznych podczas epidemii koronawirusa" było realizowane on - line łącznie w 34 szkołach podstawowych i ponadpodstawowych z całej Polski w okresie od 12 maja do 12 czerwca 2020 roku metodą sondażu diagnostycznego w trzech grupach funkcjo - nujących w społeczności szkolnej.. Karty obserwacji nauczyciela stażysty/kontraktowego.. Sprawozdanie z działalności zespołu.. Wnioski ze wstępnej obserwacji dziecka 3-letniego.. Siewierz.. Arkusz klasyfikacji rocznej 2020-2021 dla wychowawców klas IV-VIII.. arkusza to miejsce na syntetyczne podsumowanie obserwowanej lekcji podczas rozmowy pohospitacyjnej.. Dorota Kubisa-Skalska.. W nauczaniu rzeczywistym nie starczało na to czasu.. Arkusz obserwacji lekcji otwartej .DOKUMENTY DLA NAUCZYCIELI:Do pobrania:SPRAWOZDANIE WYCH.. Arkusz imprezy / uroczystości szkolnej 8.. Na stronie gov.pl/zdalne lekcje znajdują się tematy na każdy dzień i dla każdego przedmiotu, a także propozycje materiałów, na bazie których można zdalnie poprowadzić zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.. WYTYCZNE ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCEProcedura dotycząca przesyłania oraz umieszczania zdjęć na FB; Procedury postępowania w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa; Procedura przepływu informacji w Zespole Szkół nr 33 28.08.19.Arkusz obserwacji podstawy programowej w szkole Trudno jest dyrektorom szkół zweryfikować, czy nauczyciele znają nową podstawę programową i stosują ją.. Kolejnych lekcji szukamy w module zadania domowe po zalogowaniu się na konto ucznia.. Proponuje się tu stosowanie określeń: bez zastrzeżeń, z drobnymi usterkami, prawidłowe, warte naśladowania, itp. Organizacja konsultacji od 1 czerwca 2020.. Częstszy jest kontakt z uczniem i rodzicami.. Serwis matzoo prezentuje materiał z matematyki dla szkoły podstawowej podzielony na .Zdalne nauczanie matematyki przenosimy od środy, 25 marca, do dziennika Librus Synergia..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt