Ocena opisowa zachowanie klasa 3

Pobierz

Coraz chętniej stara się pomagać innym.KRYTERIA OCENY OPISOWEJ Z ZACHOWANIA KLASY 1-3 SP ZACHOWANIE WZOROWE Otrzymuje uczeń, który: zawsze wywiązuje się ze swoich obowiązków; nie zraża się trudnościami, wytrwale dąży do celu; zgodnie współpracuje w zespole i bawi się w grupie, aktywnie i twórczo uczestniczy w życiu klasy;Ocena opisowa po pierwszym semestrze - klasa III np. ….wypowiada się niechętnie, wypowiedzi są logiczne, poprawnie pod względem gramatycznym i rzeczowym.. Stosuje prawidłowe tempo czytania.. Stara się dotrzymać obietnic i zobowiązań.3.. Ocena taka ma za zadanie: dać dziecku i jego rodzicom informację o tym, co już umie a nad czym musi jeszcze popracować, uwzględniać możliwości dziecka, brać pod uwagę wkład pracy dziecka, zachęcać do dalszej pracy,Ocenianie w klasach I-III pełni funkcję kontrolną, informacyjną i motywacyjną.. W klasach I—III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.. Jesteśmy związane ze szkołą Spark Academy, w której podejście do ocen i oceniania jest już wyjściowo nietypowe.. Ocena z zachowania ma charakter opisowy.. Ocena zachowania w klasach I-III ma charakter opisowy.. Ocena opisowa jest ustnym lub pisemnym sposobem informowania o postępach ucznia.. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych..

Wymagania edukacyjne klasa 3.

Czyta w dość wolnym tempie.. Wrażliwość na cudzą krzywdę.OCENA OPISOWA KOŃCOWA KLASA III -przykłady **** Uczennica zna i respektuje reguły oraz zasady dotyczące norm współżycia w klasie.. Sposób wyraża swoich emocji.. Przy ocenie opisowej zachowania brane pod uwagę są obszary: Obszar: Postawa wobec innych osób Uczynność, odpowiedzialność, koleżeńskość.. Uczennica bardzo dobrze wywiązuje się z powierzonych zadań.. Nawiązuje kontakt z nauczycielem.. Jest pracowita i obowiązkowa, umie współdziałać w grupie.. Ocenianie opisowe pojawiło się w programach edukacyjnych realizowanych w szkołach eksperymentalnych na początku XX w. i wiązało się z upowszechnieniem koncepcji progresywistycznej w edukacji.. Wszystkie wymagania są sprawdzane i oceniane na bieżąco w różnych formach aktywności.OCENIANIE W KLASACH I - III Ocena opisowa 1.. Reaguje emocjonalnie adekwatnie do sytuacji.. Pisze płynnie, ale pismo nie zawsze jest kształtne.. Przy klasyfikowaniu ucznia obowiązuje ocena opisowa ustalona w oparciu o oceny zanotowane w dzienniku lekcyjnym i spostrzeżenia nauczyciela.. Wypowiada się wyrazami lub prostymi zdaniami.2.. Przy formułowaniu oceny z zachowania wychowawca bierze pod uwagę postawę ucznia podczas zajęć edukacyjnych w szkoleW klasach I -III ocena zachowania jest oceną opisową wg następującej skali 6p - zachowanie wzorowe 5p - bardzo dobre 4p - dobre 3p - poprawne 2p - nieodpowiednie 1p - naganne ZACHOWNIE WOROWE - 6p Wywiązywanie się z obowiązków ucznia :OCENIANIE ZACHOWANIA UCZNIÓW w klasach I-III 1..

Wymagania edukacyjne klasa 2.

Ma trudności w nawiązywaniu szerszych kontaktów z rówieśnikami, jednak potrafi zgodnie współpracować w zespole.. Przestrzega normy społeczne w klasie i poza nią.. Koncentruje się na wykonywanym zadaniu, pracuje samodzielnie, szybko, starannie, zawsze kończy powierzone zadanie.W ocenie opisowej półrocznej wyróżniamy 3 etapy: - ocena zachowania, - ocena opisowa poszczególnych edukacji, - zalecenia do dalszej pracy.. Wzorowe - Uczeń wzorowo jest przygotowany do zajęć lekcyjnych.. Język angielski klasa 1 wymagania i kryteria oceniania.. Przepisuje z tablicyPoniżej zamieszczam przykłady oceny opisowej w wersji skróconej z edukacji wczesnoszkolnej dla ucznia klasy III za I semestr dostosowany również do podstawy programowej obowiązującej w klasie II i III w roku szkolnym 2017/2018: Zachowanie : XXX na ogół wzorowo wypełnia obowiązki ucznia.. Dlatego też, wykorzystując nabyte już przeze mnie pewne doświadczenie w formułowaniu ocen opisowych, pragnę przedstawić propozycje jej formułowania.. Warunkiem szybkiej i sprawnej pracy nad oceną, jest właściwe przygotowanie się oraz świadomość, jakie elementy są w takiej ocenie niezbędne.Na ogół przestrzega zasad kulturalnego słuchania i prowadzenia dialogu..

Wymagania edukacyjne klasa 1.

Jest trochę nieśmiała.Ocenianie zachowania W KLASACH I-III 1.. Potrafi płynnie czytać pełnymi zdaniami.. Uczniowie wyróżniający się w nauce: Dziewczynka.. Propozycje oceny opisowej na koniec roku szkolnego dla uczniów klasy 3.. Ustala ją nauczyciel - wychowawca, uwzględniając w tej kwestii opinie uczących w danej klasie nauczycieli, Zespołu Wychowawczego oraz innych pracowników szkoły.. Na ogół rozumie samodzielnie czytany tekst.. Zawsze jest przygotowany.. Ocenę z zachowania ustala nauczyciel - wychowawca, uwzględniając: opinię pozostałych nauczycieli uczących ucznia, opinię pracowników szkoły, samoocenę ucznia.. Opis osiągnięć ucznia to kontrola spełnienia przez niego wymagań edukacyjnych, a zarazem informacja o tym dla ucznia i rodzica.. Pracuje systematycznie.. Ocenianie końcowe.. Język angielski klasa 2 wymagania i kryteria oceniania.Zgodnie z tym rozporządzeniem, klasyfikowanie końcoworoczne w klasach I - III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz oceny z zachowania w danym roku szkolnym, przy czym obie oceny są ocenami opisowymi.Oto przykłady oceny opisowej uczniów dokonane na koniec roku szkolnego w klasach I, II, III zamieszczone na świadectwie szkolnym: Uczniowie zdolni Klasa I Zachowanie: Uczennica miła, grzeczna, uczynna..

Przedmiotowy system oceniania w klasach 1-3.

Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:Plik ocena opisowa kl. 3 do wykorzystania na świadectwo.doc na koncie użytkownika madzia_pat • folder Ocena opisowa • Data dodania: 20 kwi 2011Formułowanie oceny opisowej ucznia nie jest czynnością łatwą.. Bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków wynikających z roli ucznia.. Jest uczynna i koleżeńska.Przygotowanie oceny opisowej w klasach I-III na koniec roku szkolnego jest prostsze, niż by się mogło wydawać.. Jest wrażliwa.. Szczególnie dotyczy to charakterystyki uczniów , którzy mają trudności w nauce , problemy z zachowaniem .Ocena opisowa z zachowania zawarta jest w arkuszu osiągnięć ucznia, który wypełnia wychowawca klasy po I semestrze nauki.. Jest bardzo wrażliwa, często nieśmiała w kontaktach z dorosłymi.. W klasach I-III oceną klasyfikacyjną śródroczną i roczną jest ocena opisowa.. Koleżeńska, uczynna, potrafi zgodnie współdziałać w grupie.. c) Ucze ń otrzymuje punkty , oceniaj ące jego zachowanie , które zapisywane s ą w dzienniku lekcyjnym w skali od 2- 6.W ocenie opisowej akcent kładziony jest na komentarz, a nie informację o wyniku uczenia się.. Uczennica miła, pogodna i koleżeńska.. Jest punktualny, systematyczny, aktywnie uczestniczy w zajęciach.. Zachowanie.. Pomaga innym w różnych sytuacjach.. Ma ona: uczniowi - dostarczać informacji o efektach jego szkolnej aktywności, rodzicom - dostarczać rzetelnej, szczegółowej informacji o ich dziecku, na podstawieWymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasy 1-3.. Angażuje się w prace na rzecz klasy i szkoły.. Oceny z zachowania na koniec roku szkolnego dokonuje nauczyciel w formie zwartego opisu zachowania ucznia zamieszczając ją w arkuszu ocen i na świadectwie szkolnym, które otrzymuje uczeń.. Ocenę ustala nauczyciel - wychowawca w oparciu o zapis w dzienniku uwzględniając: opinię innych nauczycieli uczących ucznia, opinię niedydaktycznych pracowników szkoły (świetlica), opinię kolegów i koleżanek,REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III 1.. Ocenianie zastępujemy sprawdzaniem przez ucznia, co już umie, a co jeszcze przed nim.. Zna i respektuje reguły oraz zasady dotyczące norm współżycia w szkole.· NN to chłopiec miły, zdyscyplinowany i obowiązkowy.. Potrafi dokonywać samooceny swojego zachowania.. OCENA Z ZACHOWANIA W KLASACH I - III 1.. Przy ocenie zachowania brane są pod uwagę następujące kryteria: zachowanie w szkole i poza szkołą, funkcjonowanie w grupie rówieśniczej i w społeczności uczniowskiejocena opisowa na Świadectwie Świadectwo jest dokumentem , dlatego przy formułowaniu oceny opisowej należy unikać zwrotów niejasnych i starannie dobierać słownictwo .. Bardzo dobrze wywiązuje się w powierzonych mu zadań.. Podczas zajęć jest zdyscyplinowana, ale mało aktywna.Kryteria rocznych ocen opisowych zachowania - klasa III .. Czyta cicho ze zrozumieniem.. IV.Autorski model oceniania zachowania w klasach 1-3 SP.. Ważniejsza niż ocena sumaryczna jest umiejętność refleksji nad tym, kim jestem.a) Ocena zachowania nie mo że mieć wpływu na: - oceny z zaj ęć edukacyjnych; - promocj ę do nast ępnej klasy; b) Kryteria do oceny opisowej zachowania ucznia zapisuje się w dzienniku lekcyjnym..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt