Końcoworoczna ocena opisowa ucznia klasy 2

Pobierz

Obejmują one poziom opanowania podstawowych wiadomości i umiejętności przewidzianych podstawą programową klasy drugiej oraz opis oceny z zachowania.. Zna i szanuje tradycje szkolne .. Spis treści Wstęp 1.. Przestrzega podstawowe zasady i normy społeczne, które obowiązują w szkole.. Ocena i ocenianie uczniów 1.1.. Bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków wynikających z roli ucznia.. Wzorowe - Uczeń wzorowo jest przygotowany do zajęć lekcyjnych.. Ocena opisowa uwzględnia efekty dydaktyczne i wychowawcze ucznia.. Wewnątrzszkolny system oceniania 2.. Przedmiotowy system oceniania w klasach 1-3.. 2.Ocena opisowa obejmuje opis osiągnięć dydaktycznych ucznia w zakresie: - edukacji polonistycznej: czytanie, pisanie, mówienie, słuchanie, wypowiadanie się /ustne i pisemne/, gramatykę i ortografię.Uczeń nie opanował podstawowych wyrazów, zwrotów i struktur gramatycznych z języka angielskiego.. Uczeń bardzo dobry.odpowiedzialnie wywiązuje się z powierzonych zadań i zobowiązań.. Na ogół swobodnie nawiązuje kontakty koleżeńskie.. Pobierz (docx, 17,0 KB) Podgląd treści.. Łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami.. Z pozostałymi uczniami z klasy raczej nie ma wspólnych .OCENA KOŃCOWOROCZNA I ŚRÓDROCZNA JEST OCENĄ OPISOWĄ.. Ocenianie końcowe2.2.. Uczennica miła, pogodna i koleżeńska.. Wyznaczniki oceny opisowej 1.3.. Uczennica przestrzega zasad kulturalnego zachowania..

Zakres i przedmiot oceny opisowej ucznia.

W klasie ma ulubioną koleżankę i kolegę, z którymi chętnie rozmawia i przebywa.. Prawo ucznia do sukcesu - podsumowanie i wnioski Bibliografia WstępOcena opisowa dla ucznia z umiarkowanym upośledzeniem umysłowym.. Przestrzega podstawowe zasady i normy społeczne, które obowiązują w szkole.. Wymagania edukacyjne klasa 3.. Ocena opisowa uwzględnia efekty dydaktyczne i wychowawcze ucznia.. Na tym etapie kształcenia rodzice łączą ze swoimi dziećmi duże nadzieje, obawy i troski, dzieci natomiast wymagają pozytywnej motywacji.Ocena opisowa posiada cechy oceny nieformalnej ze względu na "nieformalność" zastosowanego w niej języka.. Unika sytuacji konfliktowych.. Podstawową funkcją oceny opisowej jest stwarzanie odpowiednich warunków w szkole doOcena końcoworoczna na świadectwo.doc.. Jest punktualny, systematyczny, aktywnie uczestniczy w zajęciach.Ocena opisowa dla ucznia z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną .. Jest lubiana w grupie rówieśniczej.. Reaguje emocjonalnie adekwatnie do sytuacji.. Język angielski klasa 1 wymagania i kryteria oceniania.. Jest koleżeńska, uczynna i zgodnie współpracuje w grupie.Przedstawiam propozycje ocen opisowych dla uczniów II klasy Szkoły Podstawowej.. Kryteria rocznych ocen opisowych zachowania - klasa II .. Zna i stosuje zwroty grzecznościowe.. Wykazuje dużą inicjatywę i samodzielność..

Ocena opisowa w praktyce 2.1.

Zgodnie i twórczo współpracuje w zespole.Przykłady ocen opisowych uczniów klasy 2 na koniec roku szkolnego (świadectwo).. Język angielski klasa 2 wymagania i kryteria oceniania.samoocenę ucznia.. Z szacunkiem odnosi do nauczycieli i innych pracowników szkoły, koleżanek i kolegów.. Ocenia bieżąca - podsumowanie informuje o postępach i poziomie osiągnięć edukacyjnych ucznia.. Oceny szkolne w opinii uczniów i rodziców 2.2.. Zakres i przedmiot oceny opisowej ucznia.. Szczególnie dotyczy to charakterystyki uczniów , którzy mają trudności w nauce , problemy z zachowaniem .Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasy 1-3.. Wymagania edukacyjne klasa 1.. OCENA OPISOWA KOŃCOWA KLASA II -przykłady.. Zamiana lekcji na zajęcia zintegrowane, brak dźwięku dzwonka, ocena opisowa osiągnięć zamiast cyfrowej, świadectwa zawierające opis efektów działań dydaktycznych i postaw dziecka - wymagania te niejednokrotnie sprowadzają się do tytanicznej pracy nauczyciela.Ocena opisowa - klasa III.. Postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności Czynnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły poprzez aktywny udział np. w zbiórce makulatury.. Oto moje propozycje: Ada .Plik ocena opisowa na koniec roku do wklejenia do dziennika (klasa 2).doc na koncie użytkownika kisasik • folder Ocena opisowa • Data dodania: 20 cze 2010 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Plik II klasa ocena opisowa.doc na koncie użytkownika alicja2106 • folder ocena opisowa, dla wychowawcy • Data dodania: 3 lut 2010Oto przykłady oceny opisowej uczniów dokonane na koniec roku szkolnego w klasach I, II, III zamieszczone na świadectwie szkolnym: Uczniowie zdolni Klasa I Zachowanie: Uczennica miła, grzeczna, uczynna..

Wskazuje mocne i słabe strony ucznia.

Zgodnie z reformą, obecnie w kl. I-III obowiązuje tylko ocena opisowa.. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na: oceny z zajęć edukacyjnych, promocje do klasy programowo wyższej.. Pamiętajmy, że ocena roczna ma opisywać wiadomości i umiejętności dziecka .-ustna ocena wobec całej klasy lub indywidualna (pochwała lub zachęta do dalszej aktywności) -pisemna ocena w postaci króciutkiej informacji w zeszycie ucznia, -oceny cyfrowe w dzienniku lekcyjnym, -punktacja, Ocenianie semestralne-ocena opisowa- list skierowany ucznia i rodziców.. Dba o porządek w klasie i w szkole.Ocena opisowa w edukacji wczesnoszkolnej.. Ocena opisowa dziecka w klasie II w nauczaniu zintegrowanym.. Zawsze zachowuje się stosownie do sytuacji.2.. Funkcje oceny opisowej 1.2.. Sposoby oceniania: werbalny (pochwala, komentarz) pisemny (komentarz motywujący), informacja nad czym uczeń powinien pracować ocena opisowa ocena wyrażona stopniem 2.ocena opisowa na Świadectwie Świadectwo jest dokumentem , dlatego przy formułowaniu oceny opisowej należy unikać zwrotów niejasnych i starannie dobierać słownictwo .. Warunkiem szybkiej i sprawnej pracy nad oceną, jest właściwe przygotowanie się oraz świadomość, jakie elementy są w takiej ocenie niezbędne.. Ocena taka ma za zadanie: dać dziecku i jego rodzicom informację o tym, co już umie a nad czym musi jeszcze popracować, uwzględniać możliwości dziecka, brać pod uwagę wkład pracy dziecka, zachęcać do dalszej pracy,ocena opisowa kl. I-III • pliki użytkownika emalam1 przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • ocena opisowa na koniec roku do wklejenia do dziennika (klasa 2).doc, wzory oceny opisowej.docxOcena opisowa uwzględnia efekty dydaktyczne i wychowawcze ucznia..

Ocena opisowa końcoworoczna klasa II - przykłady.

Ocena opisowa obejmuje opis osiągnięć dydaktycznych ucznia w zakresie:2.. Uczniowie wyróżniający się w nauce: Dziewczynka.. Często jest to język potoczny, bogaty w zachęty i rady dla ucznia.. Można je wykorzystać przy pisaniu świadectw szkolnych, informacji dla rodziców.. Zna i stosuje zwroty grzecznościowe.. Kryteria rocznych ocen opisowych zachowania - klasa III .. Jest pracowita i wytrwała w dążeniu do celu.. Roczna i śródroczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w .OCENA KOŃCOWOROCZNA I ŚRÓDROCZNA JEST OCENĄ OPISOWĄ.. W klasach I-III oceną klasyfikacyjną śródroczną i roczną jest ocena opisowa.. Aktywnie uczestniczy w zajęciach.. Propozycje oceny opisowej na koniec roku szkolnego dla uczniów klasy 3.. Przy formułowaniu oceny zachowania nauczyciel bierze pod uwagę postawę ucznia podczas zajęć edukacyjnych w klasie, jak i poza nią.. Ocena opisowa obejmuje opis osiągnięć dydaktycznych ucznia w zakresie: edukacji polonistycznej: czytanie, pisanie, mówienie, słuchanie,WYRAŻENIA OCENIAJĄCE DO OCENY OPISOWEJ.doc (110 KB) Pobierz TWORZENIE OBRAZU SIEBIE 1.Samoświadomość: - uczeń ma pozytywny obraz samego siebie - wyciąga wnioski z zachowań własnych i innych - jest świadomy swojego zachowania Wyrażenia oceniające: uczeń nie ocenia siebie pozytywnie / nie lubi wypowiadać się na swój temat / nie potrafi wyciągać wniosków z zachowań .Przygotowanie oceny opisowej w klasach I-III na koniec roku szkolnego jest prostsze, niż by się mogło wydawać.. Potrafi dokonać oceny swojego zachowania.. IMIĘ jest miłą, sympatyczną i bardzo samodzielną dziewczynką.. Wzorowe - Uczeń wzorowo jest przygotowany do zajęć lekcyjnych.. Jest punktualny, systematyczny, aktywnie uczestniczy w zajęciach.Najwięcej zmian związanych z wdrażaniem reformy edukacji dotyczy nauczycieli nauczania zintegrowanego.. Nawiązuje kontakt z nauczycielem.. W klasie ma ulubioną koleżankę i kolegę, z którymi chętnie rozmawia i przebywa..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt