Jak napisać ocenę dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego 2020

Pobierz

Winna zawierać datę, imię i nazwisko nauczyciela, aktualny stopień awansu zawodowego, okres i podstawę prawną odbywania stażu, miejsce, wymiar zatrudnienia oraz zajmowane stanowisko w okresie odbywania stażu, terminarz uwzgledniający datę rozpoczęcia stażu, termin zatwierdzenia planu rozwoju .W procedurze oceny dorobku zawodowego należy zrealizować wszystkie formalności, w tym: w przypadku nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego - zapoznać się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i zasiegnąć opinii rady rodziców; w przypadku nauczyciela mianowanego - zasięgnąć opinii rady rodziców.Poleć znajomemu.. Pobierz wzór Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala dyrektor szkoły na piśmie, w terminie 21 dni od daty otrzymania sprawozdania, po zasięgnięciu opinii rady rodziców.. Pani .. ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć oraz stopnia zaangażowania.. Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności: Uczestniczyć w pracach .Typowymi kryteriami oceny dorobku zawodowego są: stopień i efektywność realizacji zadań zatwierdzonych przez dyrektora (a zaplanowanych przez samego nauczyciela) w planie rozwoju zawodowego na okres stażu, umiejętność dokumentowania podejmowanych działań oraz dorobku zawodowego, umiejętność planowania pracy, umiejętność autorefleksji oraz planowanie własnego rozwoju zawodowego.Karta Nauczyciela) "5a..

Forma oceny dorobku zawodowego nauczyciela jest pisemna.

Wykształcenie: wyższe magisterskie Nazwa placówki: Przedszkole przy Szkole Podstawowej w Jarosławcu Okres stażu: od 1.09.2015 do 31.05.2016 Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr .. 3, z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, dyrektor szkoły:Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania, o którym mowa w ust.. W Z Ó R. (miejscowość, data) (pieczątka szkoły) Nr .. Zawiercie.. Ocena dorobku zawodowego w plikach do pobrania na grupie Fbprzedstawia dyrektorowi przedszkola opinię o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu, ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela (właśnie na podstawie arkuszy obserwacyjnych z całego okresu stażu) oraz stopnia zaangażowania w realizację wymagań niezbędnych do uzyskania odpowiednio stopnia nauczyciela kontraktowego albo nauczyciela mianowanego (czyli w praktyce rzetelnej realizacji zadań przyjętych w planie rozwoju zawodowego), w .Zgierz 8 IX 2019. opiekun stażu Pani Dyrektor .. Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty Pani .. rozpoczęła pracę w .. na stanowisku nauczyciela - wychowawcy grupy VI 1 IX 2018, ubiegając się jednocześnie o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.Należy ponadto nadmienić, iż w przypadku nauczyciela kontraktowego lub mianowanego, który posiada cząstkowe oceny dorobku zawodowego sporządzone, w trybie przepisu art. 9f ust..

2 i 3 KN: ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

1.W terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zakończenia stażu opiekun stażu składa projekt oceny dorobku zawodowego.. Agnieszka Gołębiowska.. Zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną po dokonaniu analizy dorobku zawodowego nauczyciela.. Jeśli ocena dotyczy nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego, dyrektor przed jej ustaleniem zapoznaje się z projektem oceny dorobku zawodowego przygotowanym przez opiekuna stażu.Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego.. 3, z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, dyrektor szkoły:Projekt oceny dorobku zawodowego opiekuna stażu Projekt powinien zawierać: 1) opis dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, 2) określenie stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego, 3) informację na temat prowadzonych przez nauczyciela zajęć z uwzględnienie form i metod pracy, 4) analizępostępów dokonanych przez nauczyciela w jego 1 pkt.. Ważne!Reasumując, oceny dorobku zawodowego po odbyciu przez nauczyciela stażu na stopień nauczyciela kontraktowego, rozpoczętego w roku szkolnym 2018/2019 i trwającego 12 miesięcy, dokonuje dyrektor szkoły lub palcówki, w której nauczyciel odbył staż.Ocena dorobku zawodowego nauczyciela stażysty za okres stażu Author: Jarosław Kordziński Last modified by: Tomasz Traczyk Created Date: 6/29/2006 10:18:00 AM Company: ORE Educator Other titles: Ocena dorobku zawodowego nauczyciela stażysty za okres stażuprzedstawia dyrektorowi przedszkola projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia zaangażowania w realizację wymagań koniecznych do uzyskania odpowiednio stopnia nauczyciela kontraktowego albo nauczyciela mianowanego, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu przez nauczyciela.przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia zaangażowania w realizację wymagań koniecznych do uzyskania odpowiednio stopnia nauczyciela kontraktowego albo nauczyciela mianowanego, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu przez nauczyciela.Posiadanie odpowiednich kwalifikacji (Karta Nauczyciela Art. 9, ust..

pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

Efekty pracy nauczyciela dyplomowanego.. OCENA DOROBKU ZAWODOWEGO.. 6 oraz Art. 9f ust.. Nie ma obowiązującego wzoru planu rozwoju zawodowego.. pozytywnej oceny dorobku zawodowego.. Projekt oceny dorobku zawodowego w plikach do pobrania na grupie Fb; W terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego dyrektor dokonuje oceny dorobku zawodowego: pozytywnej lub negatywnej.. Rada rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela.Ocena dorobku zawodowego.. 2 KN, to jest w związku ze zmianą miejsca świadczenia pracy przez nauczyciela, w treści oceny dorobku zawodowego dokonanej za okres całego stażu uwzględnia .Opiekun stażu, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu, przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia zaangażowania w realizację wymagań koniecznych do uzyskania odpowiednio stopnia nauczyciela kontraktowego albo nauczyciela mianowanego.".

21 dniProjekt oceny dorobku zawodowego w plikach do pobrania na grupie FB.

Prezentacja wizytówki nauczyciela, poniżej szablon: Przykład wypełnionego szablonu: karta z notatką graficzną 2Art.. 14 dni •Dyrektor zasięga opinii rady rodziców .. Po zakończeniu stażu dyrektor szkoły dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela.. Każdy nauczyciel schemat dokumentu (planu) ustala sam lub korzysta z podpowiedzi dyrektora szkoły, opiekuna lub innej osoby.. Wychodząc naprzeciw Waszym potrzebom, opracowałam kolejny dokument niezbędny w awansie zawodowym nauczyciela.Sporządzając ocenę dyrektor powinien odnieść się do wszystkich zadań założonych w planie rozwoju zawodowego nauczyciela.. UZASADNIENIE W okresie odbywania stażu Pani .. prawidłowo zaplanowała ścieżkę rozwoju zawodowego z uwzględnieniem specyfiki i potrzeb Szkoły, rzetelnie realizowała zadania zawarte w Jej planie rozwoju zawodowego, co skłania mnie do następujących stwierdzeń:Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowegoTekst Nr 37720‧Ocena Dorobku Zawodowego Nauczyciela‧Projekt oceny stażystki‧Teresa‧Opinia stażysty‧Projekt Oceny Na MianowanegoUstalając ocenę pozytywną bądź negatywną dorobku zawodowego nauczyciela, bierze pod uwagę stopień realizacji zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.. karta z notatką graficzną 1.. Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania, o którym mowa w ust.. w realizację wymagań niezbędnych.Procedura ustalania oceny dorobku zawodowego 7 dni •Nauczyciel oddaje dyrektorowi sprawozdanie w ciągu 7 dni od dnia zakończenia stażu.. Sebastian Urbański.. W związku z zakończeniem stażu na nauczyciela kontraktowego przez panią .. przedstawiam poniżej projekt oceny dorobku zawodowego.Sądzę, że bez problemu poradzisz sobie ze stworzeniem szablonów do prezentacji dorobku zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego (ale w kursie znajdziesz wiele konkretnych przykładów).. Ocena pozytywna dorobku zawodowego w plikach do pobrania na grupie FB.Przykładowy projekt oceny dorobku zawodowego za okres stażu dla nauczyciela kontraktowego kończącego staż na mianowanego.. W terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego dyrektor dokonuje oceny dorobku zawodowego: pozytywnej lub negatywnej.. 9c ust..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt