Przykładowe wpisy do dziennika pedagoga szkolnego

Pobierz

Informacja policjanta o bezpieczeństwie i zagrożeniach.. Nie dokonujemy podpisu tematu z wyprzedzeniem (podpis przy temacie w dzienniku jest listą obecności pracownika).. Przypominamy Państwu o najważniejszych dokumentach w pracy nauczyciela.. Dziennik lekcyjny: nazwiska i imiona uczniów w porządku alfabetycznym lub innym ustalonym przez dyrektora szkoły, daty i miejsca urodzenia oraz adresy ich .Stres szkolny -niedostrzegane cierpienie dzieci Zdalna praca pedagogów szkolnych .. W dzienniku w miejscach do tego przeznaczonych należy zamieścić: podstawowe dane: rok szkolny, którego ten dokument dotyczy, adres, telefon i nazwę szkoły (wystarczy pieczątka szkoły), swoje imię i nazwisko;Wzory dokumentów od pedagoga szkolnego Dostosowania Indywidualna karta pomocy pp Informacja i zgoda Wykaz uczniów klasy- "Dzień pomarańczowy w przedszkolu"- rozmowa przy obrazku, wyodrębnianie ze zbiorów warzyw i owoców tylko pomarańczowych, śpiew piosenki "Witaminki", zabawa ruchowa: "Pociąg pomarańczowych warzyw i owoców", próbowanie smaków pomarańczowych owoców i warzyw, picie pomarańczowych soków.Pedagog zatrudniony w szkole prowadzi dziennik w postaci elektronicznej, jeśli dyrektor szkoły zdecydował o prowadzeniu dzienników w tej formie.. 5.Praca pedagoga szkolnego : zadania i obowiązki, uregulowania prawne, pomoc materialna, pomoc psychologiczna, diagnoza,scenariusze zajęć, instytucje współpracująceZadaniem szkolnego pedagoga jest także określanie form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb (§ 15 ust..

Plan może być podzielany na dwa okresy nauki i wklejony/przepisany do dziennika pedagoga szkolnego.

w którym określiła Pani cele ogólne i szczegółowe do realizacji na etap edukacji, w dzienniku zajęć rewalidacyjnych powinny być cele operacyjne ( indywidualny program na rok), które planuje pani realizować w danym roku szkolnym.. z 31 sierpnia 2017 poz. 1646) jasno określa, że każdy szkolny specjalista, a więc także pedagog prowadzi dziennik, do którego wpisuje:Poniżej prezentuję przykładowe czynności, które można wpisywać w dzienniku biblioteki szkolnej.. 23 października, 2017 at 7:54 pm #8025.. Układanie puzzli, memory.. Należy pamiętać również o tym, że każdy z dzienników szkolnych powinien być archiwizowany przez okres kilku lat.. 3 pkt 2) oraz działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej (§ 15 ust.. Zabawy konstrukcyjne, tematyczne w kącikach zainteresowań.. Analiza opinii uczniów z PPP pod kątem ich aktualności (dysleksja, dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości ucznia) 11.Podstawowy dokument przeznaczony do rejestrowania codziennej pracy już od pierwszego dnia nowego roku szkolnego.. Przedstawiamy najważniejsze zadania pedagogów na ten rok szkolny oraz pomocny spis niezbędnej dokumentacji wraz ze wzorami!4.. Zwrócenie uwagi na właściwe trzymanie nożyczek.. z uwzględnieniem nowych przepisów oświatowych..

Rok szkolny 2018/2019 nie niesie ze sobą radykalnych zmian w zadaniach i dokumentowaniu pracy pedagoga szkolnego.

"Pojazdy na naszych drogach" - oglądanie różnych czasopism motoryzacyjnych.. Zabawy dowolne: zabawy dowolne w kąciku lalek oraz zabawy manipulacyjne.Zainicjowanie zabawy tematycznej: "Sklep warzywniczy" - utrwalenie nazw warzywi owoców.. Odkładanie zabawek na wyznaczone miejsce.. Pedagodzy szkolni Anita Bałdys, Izabela Majchrzak, Anna Rakowiecka są do dyspozycji rodziców/ opiekunów oraz uczniów za pośrednictwem: 1.Strony internetowej szkoły- prezentacje, aktualności.Dokumentowanie pracy zdalnej - propozycje rozwiązań w pracy pedagoga specjalnego, fot. wavebreakmedia / Shutterstock .. Zachęcanie rodziców do systematycznej współpracy ze szkołą.. Ma Pani jeszcze inne zadania?. Niektóre z poniższych czynności mogą wydawać się głupotami, ale sami musimy odpowiedzieć na pytanie, ile razy rzeczy błahe zajmowały nam godzinę, dwie, chociaż planowaliśmy zrobić to szybko, w kilkanaście minut.Jeżeli będziemy mieli opóźnienia we wpisywaniu ocen, będziemy wymyślać fikcyjne tematy - dużo rzeczy nam umknie.. Mój dziennik praktyk wypełniony jest tematami lekcji, które hospitowałam i prowadziłam, do tego obowiązkowo oddawałam konspekty prowadzonych lekcji.. Zabawa ruchowa ze z elementem skoku: "Zajączki".-Praca pedagoga szkolnego : zadania i obowiązki, uregulowania prawne, pomoc materialna, pomoc psychologiczna, diagnoza,scenariusze zajęć, instytucje współpracującePropozycja wpisu w dzienniku zajęć: I..

Definicja ta ustala niejako obszary działania i zakresy obowiązków pedagoga szkolnego,Zapraszam rodziców do siebie i sugeruję spotkanie z psychologiem.

Wiemy, że nowa sytuacja, w której się znaleźliśmy, nie zwolniła dyrektora placówki oświatowej ani nauczycieli z obowiązku realizacji zadań ujętych w nadzorze pedagogicznym.Pomogłabym, ale za mną tylko praktyki nauczycielskie (j. polski), u pedagoga byłam na 1 rozmowie, by poznać troszkę jej pracę.. 3 pkt 7).Dokumentowanie pracy nauczyciela.. Wyprawkami szkolnymi, stypendiami, dożywianiem dzieci w szkole.Wdrażanie dzieci do zachowania czystości na stolikach w czasie posiłku.. Zabawy integrujące w kole "To jesteś ty" " Woogi-boogi" "Krasnoludek.. Rozwijanie inteligencji interpersonalnej.3.. Do dziennika nauczyciel wpisuje: · pełną nazwę szkoły, klasę, rok szkolny, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego zajęcia, · tygodniowy plan zajęć, datę rozpoczęcia zajęć; zmiana godziny lub dnia zajęć obliguje nauczyciela prowadzącego zajęcia do wpisania godziny i daty w kolejnej tabeli, · dane osobowe uczniaWładcy Umysłów DvDRIp Oryginalny Lektor PL. Bez Smyczy DvDRIp Oryginalny Lektor PLL.. Te zajęcia wpisuje pedagog do dziennika zajęć świetlicowych uwzględniając: · tematy przeprowadzonych zajęć · obecność uczniów na poszczególnych godzinach zajęćDo zadań pedagoga należy w szczególności: 1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, 2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb, 3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli, 4) podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych .pedagoga szkolnego..

"Zgody rodziców" na udział w zajęciach pozalekcyjnych stanowią integralną część dziennika; należy dopiąć je zszywaczem do tylnej okładki dziennika od strony wewnętrznej.

Zadania pedagoga szkolnego wynikają z .§ 18. rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U.. Pedagog szkolny zajmuje się także sprawami, nazwijmy to, socjalno-biurowymi.. Stanowi on formę elektroniczną zwykłego dziennika, stąd też zamieszcza się w nim te same informacje, jakie powinny się znaleźć w dzienniku tradycyjnym.Sporządzenie rocznego planu pracy w oparciu o zakres obowiązków pedagoga szkolnego, Statut, Program Wychowawczy , Szkolny Program Profilaktyki, plan pracy szkoły.. Żona Na Niby DvDRIp Oryginalny Lektor PL. X-Men Pierwsza Klasa NOWA JAKOŚĆ Wgrane Napisy PL. Kung Fu Panda 2 Dubbing PL. KRZYK 4 NOWA SUPER JAKOŚĆ WGRANE NAPISY PL.Sporządza się go na początku roku i przedkłada dyrekcji szkoły do zatwierdzenia.. Dziecko przechodzi odpowiednie badania, a szkoła dostaje zalecenie w jaki sposób z nim pracować.. Specjalnie w tym celu przygotowaliśmy następujące zestawienie.. Zapoznanie z godzinami pracy pedagoga (tablica ogłoszeń).ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO Pedagog szkolny to (wg "Encyklopedii pedagogicznej") osoba zatrudniona w szkole w celu uzupełniania, pogłębiania i rozszerzania działalności dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej przez nauczycieli.. W czasie wychodzenia do domu mówienie "Do widzenia"Dodano: 5 września 2018.. Dobrze sporządzony plan pracy powinien zawierać trzy niezbędne punkty: zadania, formy realizacji oraz termin.. które planuje pani realizować w danym roku .Dziennik pracy pedagoga/psychologa szkolnego jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, oraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno .3.. Ale jak co roku, ważne jest przygotowanie odpowiedniej dokumentacji.. "Jadą pojazdy" - zabawa ruchowa z elementem biegu.Wpisy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt