Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia upośledzonego w stopniu lekkim

Pobierz

Organizacja zajęć: Zajęcia będą prowadzone dwa razy w tygodniu w ramach zajęć rewalidacyjnych.. Z 2013r poz. 529)"Indywidualny Program Edukacyino-Terapeutyczny dla ucznia przedszkola .. Jerzmanowice.. Oprócz troski o jego rozwój intelektualny, program ten kładzie duży nacisk na rozwój fizyczny dziecka, a mianowicie korygowanie wad postawy, który jest podstawą jego .Indywidualny program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim obejmujący drugi etap kształcenia WSTĘP Wśród uczniów polskich szkół znajduje się wiele dzieci z różnymi zaburzeniami rozwoju.Indywidualny program zajęć rewalidacyjnych ( dla uczniów z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną) załącznik nr… do indywidualnego programu edukacyjnego.. Najbardziej upośledzony jest rozwój myślenia abstrakcyjnego, brak jest wyższych form myślenia.. Chłopiec posiada niski zasób wiadomości i słownictwa.Program zajęć rewalidacyjnych Program zajęć rewalidacji indywidualnej z uczniem klasy szóstej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim Rewalidacja - (łac. re - znów, valius - mocny) jest to oddziaływanie zmierzające do przywrócenia pełni sił osobom osłabionym poważną choroba lub urazami.Rewalidacja przystosowuje upośledzonego do życia w społeczeństwie.Podstawą oceny jest dokumentacja, w tym program indywidualny zajęć..

Sprawność intelektualna utrzymuje się na poziomie upośledzenia umysłowego w stopniu lekkim.

Zakłada się współpracę z rodzicami oraz wdrażanie ich w proces terapeutyczny.. Scenariusz zajęć dla dziecka z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym albo głębokim strona 2 Scenariusz 9 Temat: Wiosenne kwiaty Sierpień by Forum Media Polska Sp.. Wybrany uczeń gasi świeczkę zapachową.. Są to przeważnie dzieci upośledzone w stopniu lekkim i różnice w ich rozwoju są mało dostrzegalne , w stosunku do ich rówieśników o prawidłowym rozwoju.Ich braki dotyczą głównie sprawności intelektualnej, przez co napotykają wiele trudności przy opanowaniu programu szkolnego.3.. Tym bardziej było to dla mnie ważne,że w roku szkolnym 20042005 otrzymałam nauczanie indywidualne z chłopcem ,u którego stwierdzono tego typu niedorozwój.. Kształcenie specjalne dla dzieci upośledzonych w stopniu lekkim realizowane w szkole specjalnej, integracyjnej lub ogólnodostępnej; 2.Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia klasy IV z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim Program - wzór opracowała pedagog PPP w Rabce Zdroju na potrzeby szkoleniowe.. Program zawiera cele, treści nauczania, a także działania edukacyjne zmierzające do osiągnięcia wyznaczonych efektów..

... Ukierunkowany jest na potrzeby i psychofizyczny rozwój dziecka upośledzonego w stopniu lekkim.

Rozwijanie umiejętności poznawczych, potrzebnych do należytej orientacji w otoczeniu.. Opracowany program rewalidacjiProgram zajęć rewalidacyjnych dla uczennicy klasy I SP z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.. Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia klasy IV z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim Program wzór opracowała pedagog PPP w Rabce Zdroju na potrzeby szkoleniowe.. Podstawą opracowania tego programu zajęć rewalidacyjnych dla ucznia klasy II były zalecenia zawarte w orzeczeniu wydanym przez PPP.. W czasie trwania zajęć nauczyciel podkreśla mocne strony ucznia, stara się nawiązać z nim jak najlepszy kontakt, zachęca do pracy oraz pomaga pokonać trudności.. Indywidualny program zajęć rewalidacyjno-wychowawczych .Danuta Turłaj • IPET dla dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim - przedszkole • 7 Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarze: Podczas bieżącej pracy nauczyciela oraz zajęć rewalidacyjnych z terapeutą pedagogicznym należy kształtować czynności samoobsługowe i nawyki higieniczne.rewalidacja indywidualna • oligo • pliki użytkownika adawol przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • Zestaw ćwiczeń rewalidacyjnych.doc, Scnariusz zajęć rewalidacyjnych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym.doc1 Indywidualny program rewalidacji dla ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim Diagnoza: Diagnoza medyczna: mózgowe porażenie dziecięce (spastyczne, 4-kończynowe)..

Wnioski końcowe- ocena rozwoju z uwzględnieniem potrzeb ucznia.

Krótka charakterystyka.. W trakcie zajęć trudności są stopniowane z uwzględnieniem złożoności tych czynności i możliwości percepcyjnych ucznia, czyli: stopniowanie trudności w zakresie objętości i przystępności opracowywanego materiału,Program indywidualnej rewalidacji opracowano uwzględniając diagnozę pedagogiczno - psychologiczną oraz ogólne założenia dotyczące specyfiki pracy z dzieckiem specjalnej troski.. Na podstawie tejże oceny dokonuje się - w razie potrzeby -jego modyfikacji.. Zajęcia będą prowadzone dwa razy w tygodniu w ramach zajęć rewalidacyjnych.. Program został opracowany na podstawie : Zaleceń Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej określonych w orzeczeniu .. Zdobywanie umiejętności czytania, pisania, liczenia na miarę .PROGRAM DLA UCZNIA DORIANA Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU LEKKIM.. Łańcut.. Anna R. urodzona 02.. Program ten ukierunkowany jest na potrzeby i psychofizyczny rozwój ucznia z .Program rewalidacji uczennicy klasy IV z upośledzeniem w stopniu lekkim .. Wymienione operacje dokonują pod warunkiem odwołania się do konkretu.. Opracowany program rewalidacji indywidualnej- wzór- powstał na podstawie zaleceń Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej określonych w orzeczeniu o .Program ten powstał w oparciu o zapisy zamieszczone w "Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno - wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim (Dz. U. Antoszkiewicz E., (2016), Tworzenie warunków edukacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, Warszawa; Attwood T., (2013), Zespół Aspergera.program zajĘĆ rewalidacji indywidualnej dla ucznia z orzeczeniem o upoŚledzeniu intelektualnym w stopniu lekkim, klasa iv Przeznaczenie programu: Program przeznaczony jest dla ucznia II etapu edukacyjnego, u którego w wyniku badań przeprowadzonych przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną stwierdzono upośledzenie umysłowe w stopniu .rewalidacja indywidualna • pliki użytkownika magda.wer przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • Zestaw ćwiczeń rewalidacyjnych.doc, Scnariusz zajęć rewalidacyjnych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym.docProgram edukacyjno - terapeutyczny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym realizujących II etap nauczania został opracowany w oparciu o: • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia .W szkole, w której jest uczeń o tak specjalnych wymaganiach edukacyjnych, powinien być zatrudniony specjalista, czyli oligofrenopedagog..

... przeprowadzona ...Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia klasy IV z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

04.19. roku w Inowrocławiu( na podstawie orzeczenia nr .). została zakwalifikowana do indywidualnych zajęć rewalidacyjno .Dla tych uczniów opracowuje się indywidualne lub .. bezpośredniej pracy z uczniem w formie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym ò .. Upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim — funkcjonalne następstwa upośledzenia umysłowegoPROGRAM ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH DLA UCZNIA KLASY CZWARTEJ I. Marcin rozpoczął naukę z rocznym opóźnieniem i nie uczęszczał do zerówki.2.. Korygowanie, usprawniane i kompensowanie zaburzonych funkcji.. IPET Indywidualny Program Edukacyjno Terapeutyczny - Niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim.. Stosunkowo najlepiej rozwijają się: wnioskowanie na materiale konkretnym i słownym, rozumienie pojęć języka i ich .y Uczniowie odpoczywają - kładą się na dywanie, oddychają spokojnie, słuchając muzyki relak-sacyjnej.. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny.. Jest to pedagog, który ma dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia specjalistycznych zajęć rewalidacyjnych, by podczas nich stymulować rozwój intelektualny dziecka.WSTĘP Wśród uczniów polskich szkół znajduje się wiele dzieci z różnymi zaburzeniami rozwoju.. Czyli będzie 3,4,5 załączników do programu indywidualnego w zależności od ilości zajęć specjalistycznych, w których uczestniczy uczeńWiedząc to postanowiłam napisać program dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt