Mocne i słabe strony ucznia upośledzonego w stopniu lekkim

Pobierz

W przypadku ucznia słabego nauczyciel musi przeprowadzić taką analizę razem z uczniem.. stosowane ciekawe i atrakcyjne metody pracy oraz odpowiednie pomoce dydaktyczne i urządzenia techniczne zachęcające ucznia upośledzonego w stopniu umiarkowanym do aktywności i dające mu radość z odnoszonych .Zakładka dotyczy rewalidacji w szkole masowej, specjalnej, w przedszkolu, w gabinetach pedagogiczno-psychologicznych, na zajęciach wyrównawczych, kompensacyjnych, indywidualnych, grupowych autystycznych dzieci, dzieci z zaburzeniami pokrewnymi oraz dzieci z lekką i głębszą niepełnosprawnością intelektualną.. Mocną stroną uczennicy jest dobra technika czytania; tempo czytania na wysokim poziomie.. Słabe strony: Posiada ubogi zasób słownictwa, jest biernyMocne strony dziecka: Kacper dłużej potrafi zająć się aktywnością, która w danej chwili go interesuje.. Wzmacnianie uwagi tych uczniów jest procesem ciągłym i nie można go pomijać w trakcie realizacji działań edukacyjno-terapeutycznych.. W programach uwzględniane są potrzeby iW szkole przez etykietę, która szła za nim z przedszkola był najgorszy-niestety.. Chętnie i starannie pisze - odwzorowuje, sprawnie liczy na konkretach w zakresie 20.. Tym bardziej było to dla mnie ważne,że w roku szkolnym 20042005 otrzymałam nauczanie indywidualne z chłopcem ,u którego stwierdzono tego typu niedorozwój..

Słabe strony d. ziecka: Upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim.

diagnozy dziecka w danym Mocne strony Słabe strony obszarze Ogólna sprawność fizyczna .. kształcenia specjalnego dla ucznia z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim, terapia logopedyczna, rewalidacjaDanuta Turłaj • IPET dla dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim - przedszkole • 4 Zmysły (wzrok, słuch, czucie, węch, równowaga) i integracja sensoryczna Mocne strony dziecka: Zmysły wzroku, słuchu, węchu i smaku funkcjonują prawidłowo.. To odpowiedź na przykładową opinię o .poznania jego słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń.. Wymagania edukacyjne to przewidywane przez nauczyciela osiągnięcia ucznia w zakresie wiadomości, umiejętności i postaw.programy nauczania dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym w oparciu o Podstawę Programową oraz wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania, - opracowywane są Indywidualne Programy Edukacyjno- Terapeutyczne dla każdego ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.. Odpowiednio przeprowadzona rozmowa pozwoli na pozbycie się lęków i pozwoli wzmocnić motywację do nauki.. Słaba jest natomiast merytoryczna strona czytania, nie zapamiętuje treści czytanego tekstu..

IPET - niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim.

Wymienione operacje dokonują pod warunkiem odwołania się do konkretu.. hętnie ogląda książeczki - potrafi wskazać, gdzie jest np. zwierzątko.. Białystok .. Dopiero w nowej szkole uczeń nikomu nie znany okazał się bardzo zdolny i dziś powodzi mu się świetnie-ma też bardzo mądrą nauczycielkę, która szybko znalazła jego mocne strony i na tym bazuje.. Marcin rozpoczął naukę z rocznym opóźnieniem i nie uczęszczał do zerówki.sprawiających trudności.. Urszula Bazyluk.. Przeważnie poprawnie przelicza elementy w tym zakresie.Mocne i słabe strony ucznia Zasadnicze informacje o uczniu wynikające z poziomu funkcjonowania zawierające się w Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych i wynikające z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego mogą przyjmować formę jak poniżej:dziecka w danym obszarze Mocne strony Słabe strony Ogólna sprawność fizyczna .. Indywidualny Program Edukacyino-Terapeutyczny dla ucznia przedszkola.. Agnieszka Staszak.. Trudności z utrzymaniem uwagi na wykonywanej czynności.Niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim 4.. Dlatego też ważne jest możliwie szerokie stosowanie czynności konkretnych, doświadczeń i obserwacji, zanim dziecko przejdzie do schematu, kodu, symbolu..

69-55 IQ Wechslera - upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim.

letnią tradycją kształcenia osób upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacz-nym.. Jest zaradny i samodzielny w sytuacjach codziennych np. ubieranie.. Wypowiada się tylko wtedy gdy jest zapytany.. Należy unikać postrzegania ucznia tylko w kontekście jego upośledzenia.G.. Uczennica liczy mechanicznie do 10.. Witkowo.. Najbardziej upośledzony jest rozwój myślenia abstrakcyjnego, brak jest wyższych form myślenia.Mocne strony ucznia: .. • bardzo słabe zdolności do przechowywania w pamięci i odtwarzania wcześniej wyuczonych treści .. • szkolenie nauczycieli pracujących z uczniem na temat funkcjonowania osoby niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim, jej potrzeb edukacyjnych, adekwatnych metod, form pracy - prowadzone przez .jest bardzo dobre - na poziomie upośledzenia umysłowego w stopniu lekkim.. Wykonuje estetyczne prace plastyczne.. Powodzenia.. Występują duże problemy ze słuchem fonemowym, dziewczynka słyszy jedynie pierwszą głoskę wyrazu po mocnym zaakcentowaniu.. Witkowo.. Indywidualny plan pracy z uczniem słabym dla uczennicy Technikum Usług Fryzjerskich .Właściwa realizacja celów edukacyjnych powinna również uwzględniać słabe i mocne strony dziecka, podnosić poczucie własnej wartości, motywować do nauki, rozwijać poczucia, że ono, jak każdy jego rówieśnik również potrafi..

Słabe strony ucznia Chłopiec jest uczniem małomównym.

Indywidualizacja i opieka nad uczniem w czasie procesu dydaktycznego:Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien mieć motywację do pracy, aby z dużą pomocą nauczyciela: Określać swoje słabe i mocne strony, zainteresowania, upodobania, umiejętności.. Jest koleżeoski.. Marta pisze poprawnie, w dobrym tempie, poziom graficzny pisma prawidłowy.. Prawidłowo organizować swoje miejsce pracy.. Pamięć- dzieci upośledzone umysłowo w stopniu lekkim mają dobrą pamięć mechaniczną.. Przepisuje wyrazy i zdania na miarę swoich możliwości manualnych z drobnymi błędami.. Celem naszej pracy jest przygotowanie uczniów do życia, wyposażenie w umiejętności Natomiast pamięć logiczna jest u nich w dużym stopniu zaburzona, coW naszym wzorze IPET znalazły się między innymi informacje dotyczące charakterystyki psychopedagogicznej ucznia czyli jego mocne i słabe strony w obszarze funkcjonowania poznawczego, społeczno-emocjonalnego i umiejętności szkolnych.. ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA Strona 7 z 9 włożony w wykonywanie zadania, przyrost wiedzy i umiejętności, umiejętność pracy w zespole, samodzielność w wykonywaniu zadań, stosunek do obowiązków szkolnych, stopień .INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNY DLA UCZNIA UPOŚLEDZONEGO UMYSŁOWO W STOPNIU LEKKIM EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Opracowanie Bożena Paleń WSTĘP Indywidualny program jest planem działań wspierających ucznia w realizowaniu zadań edukacyjnych.. Odpowiada ono poziomowi inteligencji osoby w wieku 10-12 lat i stanowi najłagodniejszą formę niedorozwoju umysłowego.Bardzo słabo radzi sobie z syntezą wzrokową.. Określić pozytywne i negatywne emocje i ich wpływ na wynik zachowań i uczenia się Współpracować w grupie .Wiedząc to postanowiłam napisać program dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim.. Ocena funkcjonowania ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim powinna obejmować: · Obserwację zachowania ucznia w różnych sytuacjach zadaniowych i społecznych.Dzieci upośledzone w stopniu lekkim potrafią dokonywać pewnych operacji logicznych, takich jak: klasyfikacja, szeregowanie, dodawanie, mnożenie, przyporządkowanie.. Z poświęceniem uczestniczy w zabawach i grach zespołowych, nierzadko wykazując się znajomością ich zasad.W klasyfikacji zaburzeń rozwoju intelektualnego najczęściej używa się kryterium IQ w skali Wechslera.. Więcej dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną na .Strona główna; Publikuj u nas »» .. Agnieszka Staszak.. realizowanych w szkole.. Następnie ujęto informacje dotyczące sytuacji rodzinnej ucznia oraz inne dodatkowe informacjeMocne strony: Uczeo zgodnie współpracuje w grupie.. uczeń niedosłyszący powinien siedzieć w ławce ze zdolnym uczniem, zrównoważonym emocjonalnie, który chętnie dodatkowo będzie pomagał mu np. szybciej otworzy książkę, wskaże ćwiczenie, pozwoli przepisać notatkę z zeszytu itp. H. w czasie lekcji wskazane jest używanie jak najczęściej pomocy wizualnych i tablicy, m.in.Uczeń chętnie i aktywnie bierze udział w lekcjach, stara się wykonywać ćwiczenia w stopniu, na jaki pozwalają jego możliwości psychoruchowe.. Myślenie dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ma charakter konkretno-obrazowy, sytuacyjny..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt